Internationellt samarbete

Arbetet med erkännande av utländska utbildningar är en i allra högsta grad internationell fråga och avdelningen för bedömning av utländsk utbildning på Högskoleverket arbetar aktivt i det internationella samarbetet, framför allt det europeiska, med att utveckla formerna för erkännande av högre utbildning.

ENIC/NARIC


Samarbetet sker främst inom ramen för ENIC/NARIC-nätverken i och med att avdelningen utgör det svenska ENIC/NARIC-kontoret. ENIC står för "European National Information Centre on academic mobility and recognition" och har Europarådet och UNESCO som huvudmän. NARIC står för "National Academic Recognition Information Centre" och har Europeiska kommissionen som huvudman.

Till ENIC/NARIC-nätverken (nytt fönster) »

NORRIC


Samtidigt pågår ett alltmer utvecklat nordiskt samarbete kring erkännande. De nordiska erkännandekontoren har skapat ett nätverk, Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC), med en gemensam webbplats, www.norric.org, med gemensam information och länkar till samtliga nordiska kontor. Under åren 2004-2006 genomfördes ett så kallat Gränshindersprojekt inom det nordiska samarbetet i syfte att undanröja hinder för erkännande av utbildningar mellan de nordiska länderna.

Till Norrics webbplats (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2011-03-22
Kontaktperson: Lars Petersson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se