Senaste nytt i NU-statistikdatabasen

Nedan redovisas senaste uppdateringar och förändringar i NU-statistikdatabasen.

2013-12-20
Databasen är uppdaterad med uppgifter för vårterminen 2013 avseende:
Utbildning på forskarnivå — Antagna/Nybörjare
-  Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesområde/ämnesgrupp
-  Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesgrupp/ämne
-  Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/ämnesgrupp
-  Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne

 Utbildning på forskarnivå — Registrerade/Aktiva:
-  Aktiva forskarstuderande per ämnesområde/ämnesgrupp
-  Aktiva forskarstuderande per ämnesgrupp/ämne
-  Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesområde
-  Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp
-  Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämne

Dessutom finns nya uppgifter om helårsprestationer för läsåret 2012/13
Grund- och avancerad nivå — Helårsprestationer 
-  Hpr per studieform och utbildningsnivå
-  Hpr per studieform och ämnesområde
-  Hpr  per ämnesområde och utbildningsnivå
-  Hpr  per ämnesdelområde och utbildningsnivå
-  Hpr  per ämnesgrupp och utbildningsnivå

2013-11-22
Uppgifter om generella examina är uppdaterade för läsåret 2012/13
Grund- och avancerad nivå — Examina:
- Kandidatexamina per inriktning och huvudområde
- Magisterexamina per inriktning och huvudområde
- Masterexamina per inriktning och huvudområde

2013-11-07
För första gången i NU-statistikdatabasen kan vi redovisa antalet helårsstudenter per utbildningsprogram som leder till yrkesexamen för läsåren 2007/08 — 2012/13. Uppgifterna finns fördelade per program, läsår, lärosäte, kön samt ålderskategorier. Se:

Grund- och avancerad nivå — Helårsstudenter   
-  Yrkesexamensprogram helårsstudenter per program

Uppgifter om registrerade studenter fördelade per ämne finns uppdaterade för vårterminen 2013.
Grund- och avancerad nivå — Registrerade  
-          Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde
-          Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämnesgrupp

Uppgifter avseende läsåret 2012/13 och helårsstudenter är uppdaterade 
Grund- och avancerad nivå - Helårsstudenter
-  Hst per studieform och ämnesområde
-  Hst per studieform och ämnesdelområde
-  Hst per studieform och ämnesgrupp
-  Hst per studieform och utbildningsnivå
-  Hst Distansutbildning / studieform och utbildningsnivå
-  Hst Distansutbildning / utbildningsnivå och ämnesområde
-  Hst Distansutbildning / studieform och ämnesområde

 2013-10-31
Uppgifter om nybörjare och registrerade studenter är uppdaterade för vårterminen 2013.
Grund- och avancerad nivå - Nybörjare
- Nybörjare på högskola per kommun
- Högskolenybörjare per kommun
- Nybörjare på högskola per studieform
- Högskolenybörjare per studieform
- Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
- Yrkesexamensprogramnybörjare per program
 
Och i den särskilda applikationen om Regional Rekrytering
- Regional rekrytering - Länets/Kommunens nybörjare
- Regional rekrytering - Högskolans nybörjare

Grund- och avancerad nivå — Registrerade   
- Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP
- Yrkesexamensprogram registrerade per program
- Registrerade studenter per studieform
- Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
- Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå

Nya uppgifter för läsåret 2012/13 finns avseende helårsstudenter
Grund- och avancerad nivå — Helårsstudenter  
- Hst per ämnesområde och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst per ämnesdelområde och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst per ämnesgrupp och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08

2013-10-23
Uppgifter om antal sökande till olika programtyper och utbildningsprogram är uppdaterade avseende vårterminen 2014 i Statistikdatabasen om Sökandetryck.
Sökandetryck: - Sökandetryck fr.o.m. HT2007

2013-10-21
Uppgifter om sökande till olika utbildningar är uppdaterade för höstterminen 2013.
Grund- och avancerad nivå / Sökande
- Förstahandssökande till yrkesexamensprogram
- Nya sökande till program och kurser
samt sökandetryck i
- Sökandetryck

2013-06-26
Riksuppgifter 2012, dvs nettoberäkningar av vissa uppgifter för de senaste 10 åren, är uppdaterade, se
Översiktstabeller
  -  Riksuppgifter

2013-06-14
Nytt individbaserat nyckeltal avseende prestationsgrader inom yrkesexamensprogram, se:
Nyckeltal
- Yrkesexamensprogram
        -  Prestationsgrad (%), läsår

2013-06-05
Helt nya uppgifter om forskande/undervisande personal (helårspersoner) från 2001 respektive 2012 utifrån den nya personalklassificeringen respektive den nya forskningsämnesstandarden, se:
Personal -  Forsk./Undervisande — Helårspersoner
- Forsk./undervisande (Helår) / forskningsämnesområde (1-siffer) 2001-2012
- Forsk./undervisande (Helår) / forskningsämnesgrupp (3-siffer)   2012

2013-06-04
Helt nya uppgifter om forskande/undervisande personal från 2001 utifrån den nya personalklassificeringen respektive den nya forskningsämnesstandarden, se:
Personal -  Forsk./Undervisande — Individer
-  Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesområde (1-siffer) 2001-2012
-  Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesgrupp (3-siffer)   2012

2013-05-29
Helt ny information i NU-statistikdatabasen. Nu finns uppgifter om helårsstudenter i distansutbildning fördelade och redovisade per lärosäte, kön, ålder, studieform, utbildningsnivå respektive ämnesområde. Upgifter finns fr.o.m. läsåret 2007/08, se
Grund- och avancerad nivå - Helårsstudenter:
- Hst Distansutbildning / studieform och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst Distansutbildning / utbildningsnivå och ämnesområde fr.o.m läsåret 2007/08
- Hst Distansutbildning / studieform och ämnesområde fr.o.m läsåret 2007/08

2013-05-08
Helt nya uppgifter om personal 2012 utifrån den nya personalklassificeringen respektive den nya forskningsämnesstandarden, se:
Personal -  Forsk./Undervisande — Individer
-  Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesområde (1-siffer)   2012
-  Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesgrupp (3-siffer)   2012

2013-05-03
Samtliga Nyckeltal för 2012 är uppdaterade:
Nyckeltal:
- Grundnivå och avancerad nivå
- Utbildning på forskarnivå
- Personal
- Ekonomi

Dessutom nya uppgifter om personal med forskarexamen 2012
Personal:
- Personal (Individer) med forskarexamen 2012

2013-05-02
Uppgifter om antal sökande till olika programtyper och utbildningsprogram är uppdaterade avseende höstterminen 2013 i Statistikdatabasen om Sökandetryck.
Sökandetryck:
- Sökandetryck fr.o.m. HT2007

2013-04-30
Nyckeltal för 2012 är uppdaterade:
Nyckeltal
- Yrkesexamensprogram

2013-04-26
Nya uppgifter om personal kalenderåret 2012.
De första uppgifterna med nya tjänstekategorier.
Personal:
- Alla anställda, Individer, 2012
- Alla anställda, Helårspersoner, 2012

2013-04-24
Nya uppgifter i NU för kalenderåret 2012:
Grund- och avancerad nivå — Examina:
-  Avlagda yrkesexamina
-  Avlagda Generella examina
-  Avlagda Konstnärliga examina
-  Lärarexamina per områdesinriktning
 
Utbildning på forskarnivå — Examinerade:
-  Doktorsexamina per forskningsämnesområde/grupp
-  Doktorsexamina per forskningsämnesgrupp/ämne
-  Licentiatexamina per forskningsämnesområde/grupp
-  Licentiatexamina per forskningsämnesgrupp/ämne
-  Dr.examinerade/ forskn.ämnesområde/grupp med tidigare forskarexamen
-  Dr.examinerade/ forskn.ämnesgrupp/ämne med tidigare forskarexamen

2013-04-22
Databasen är uppdaterad med uppgifter för höstterminen 2012 avseende:
Utbildning på forskarnivå — Antagna/Nybörjare
-  Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesområde/ämnesgrupp
-  Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesgrupp/ämne
-  Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/ämnesgrupp
-  Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne

 Utbildning på forskarnivå — Registrerade/Aktiva:
-  Aktiva forskarstuderande per ämnesområde/ämnesgrupp
-  Aktiva forskarstuderande per ämnesgrupp/ämne
-  Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesområde
-  Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp
-  Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämne

2013-04-15
Databasen är uppdaterad med uppgifter för 2012 avseende:
Grund- och avancerad nivå — Internationellt utbyte
 - In- och utresande studenter netto per högskola
  - Utresande studenter per utbytesprogram
  - Inresande studenter per utbytesprogram
  - Utresande studenter per utbytesprogram och poäng
  - Inresande studenter per utbytesprogram och poäng
 
Grund- och avancerad nivå - Registrerade:
  - Registrerade studenter - vissa särskilda åtaganden

Grund- och avancerad nivå - Helårsstudenter, resp. Helårsprestationer:
 - Hst i uppdragsutbildning per utbildningsnivå
- Hpr i uppdragsutbildning per utbildningsnivå

2013-04-12
Uppgifter om registrerade studenter finns nu för höstterminen 2012:
Grund- och avancerad nivå - Registrerade:
- Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde  fr.o.m. HT07
- Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämnesgrupp  fr.o.m. HT07
- Registrerade studenter per studieform
- Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
- Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
- Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP
- Yrkesexamensprogram registrerade per program

2013-04-10
Ekonomi, samtliga uppgifter uppdaterade för 2012:
- Resultaträkning
- Intäkter
- Kostnader
- Övrig ekonomi
- Takbeloppsuppföljning

2013-04-09
Uppgifter om nybörjare är uppdaterade i NU-statistikdatabasen för höstterminen 2012.
Se Grund- och avancerad nivå - Nybörjare:
- Nybörjare på högskola per kommun
- Högskolenybörjare per kommun
- Nybörjare på högskola per studieform
- Högskolenybörjare per studieform
- Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
- Yrkesexamensprogramnybörjare per program

Och i applikationen: Regional rekrytering:
- Länets/kommunens nybörjare
- Högskolans nybörjare

2013-03-26
Uppgifter för vårterminen 2013 är uppdaterade avseende:
Grund- och avancerad nivå / Sökande
- Förstahandssökande till yrkesexamensprogram
- Nya sökande till program och kurser
samt i
- Sökandetryck

2013-01-07
Uppdaterade tidsserier, numera fr.o.m läsåret 2007/08 t.o.m läsåret 2011/12
Grund- och avancerad nivå / Helårsstudenter, rep Helårsprestationer
- Hst per studieform och ämnesområde fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst per studieform och ämnesdelområde fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst per studieform och ämnesgrupp fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst per studieform och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hpr per studieform och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hpr per studieform och ämnesområde fr.o.m läsåret 2007/08
- Hpr  per ämnesområde och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hpr  per ämnesdelområde och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hpr  per ämnesgrupp och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08

Uppdaterade uppgifter för läsåret 2011/12
Grund- och avancerad nivå — Examina:
- Kandidatexamina per inriktning och huvudområde
- Magisterexamina per inriktning och huvudområde
- Masterexamina per inriktning och huvudområde

Uppdaterade uppgifter för vårterminen 2012 avseende:
Utbildning på forskarnivå — Antagna/Nybörjare:
- Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesområde/grupp fr.o.m. VT11
- Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT11
- Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/grupp fr.o.m. VT2011
- Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT2011

Utbildning på forskarnivå — Registrerade/Aktiva:
- Aktiva forskarstuderande per ämnesområde/grupp fr.o.m. VT11
- Aktiva forskarstuderande per ämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT11
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesområde fr.o.m. VT 2011
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp fr.o.m. VT 2011
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämne fr.o.m. VT 2011

2012-11-05
Uppgifter om registrerade studenter vårterminen 2012 är uppdaterade:
Grund- och avancerad nivå - Registrerade:
- Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde  fr.o.m. HT07
- Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämne  fr.o.m. HT07
- Registrerade studenter per studieform
- Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
- Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
- Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP
- Yrkesexamensprogram registrerade per program

Uppgifter om helårsstudenter läsåret 2011/12 är uppdaterade:
Grund- och avancerad nivå / Helårsstudenter
- Hst per ämnesgrupp och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst per ämnesdelområde och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
- Hst per ämnesområde och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08

2012-10-30
Uppgifter om nybörjare är uppdaterade för vårterminen 2012.
I Grund- och avancerad nivå - Nybörjare:
- Nybörjare på högskola per kommun
- Högskolenybörjare per kommun
- Nybörjare på högskola per studieform
- Högskolenybörjare per studieform
- Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
- Yrkesexamensprogramnybörjare per program

Och i  applikationen: Regional rekrytering:
- Länets/kommunens nybörjare
- Högskolans nybörjare

2012-10-12
Uppdaterade uppgifter om antagna och därmed sökandetryck höstterminen 2012 finns i:
- Sökandetryck

2012-10-09
För första gången redovisas uppgifter om helårsstudenter per studieform och ämnesområde, ämnesdelområde respektive ämne för läsåret 2010/11.  
Grund- och avancerad nivå / Helårsstudenter
- Helårsstudenter per studieform och ämnesområde
- Helårsstudenter per studieform och ämnesdelområde
- Helårsstudenter per studieform och ämne

Dessutom helt nya uppgifter avseende
- Helårsstudenter per studieform och utbildningsnivå

Uppgifter för höstterminen 2011 är uppdaterade avseende:
Grund- och avancerad nivå / Sökande
- Förstahandssökande till yrkesexamensprogram
- Nya sökande till program och kurser  

2012-07-05
En ny kategori nyckeltal finns nu tillgängliga. Det gäller nyckeltal för utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen. Nyckeltalen finns fr.o.m. 2008:
Nyckeltal
- Yrkesexamensprogram

2012-05-08
Samtliga nyckeltal för 2011 är uppdaterade:
Nyckeltal
- Grundnivå och avancerad nivå
- Utbildning på forskarnivå
- Personal
- Ekonomi

För första gången redovisas också helårsprestationer fördelade per ämne och utbildningsnivå.
Uppgifterna gäller läsåret 2010/11 och nås via:

Grund- och avancerad nivå - Helårsprestationer:
  - Helårsprestationer per ämnesområde och utbildningsnivå
  - Helårsprestationer per ämnesdelområde och utbildningsnivå
- Helårsprestationer per ämne och utbildningsnivå

2012-04-27
Uppgifter för hösten 2011 finns nu avseende:

Utbildning på forskarnivå — Antagna/Nybörjare:
- Antagna tilll Lic.examen per ämnesområde-/grupp fr.o.m. VT11
- Antagna tilll Lic.examen per ämnesgrupp-/ämne fr.o.m. VT11
- Doktorandnybörjare per forskn.ämnesområde-/grupp fr.o.m. VT2011
- Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT2011

Utbildning på forskarnivå — Registrerade/Aktiva:
- Aktiva forskarstuderande per ämnesområde/grupp fr.o.m. VT11
- Aktiva forskarstuderande per ämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT11
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskn.ämnesområde fr.o.m. VT 2011
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskn.ämnesgrupp fr.o.m. VT 2011
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskn.sämne fr.o.m. VT 2011

Nya uppgifter för kalenderåret 2011 finns nu avseende:

Grund- och avancerad nivå - Registrerade:
- Registrerade studenter - vissa särskilda åtaganden

Grund- och avancerad nivå — Examina:
- Avlagda yrkesexamina
- Avlagda Generella examina
- Avlagda Konstnärliga examina
- Examina på grund- och avancerad nivå totalt
- Lärarexamina per områdesinriktning

Ekonomi — Takbeloppsuppföljning:
- Helårsstudenter/helårsprestationer per utbildningsområde enligt årsredovisning

För första gången finns också redovisning av forskarexamina efter ny Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011:
 
Utbildning på forskarnivå — Examinerade:
Dr.examinerade / forskn.ämnesområde/grupp med tidigare forsk.examen. 2011
Dr.examinerade / forskn.ämnesgrupp/ämne med tidigare forsk.examen. 2011
Doktorsexamina per forskningsämnesområde/grupp.  2011
Doktorsexamina per forskningsämnesgrupp/ämne.  2011
Licentiatexamina per forskningsämnesområde/grupp.  2011
Licentiatexamina per forskningsämnesgrupp/ämne.   2011

2012-04-20
Följande uppgifter om personal är uppdaterade för 2011:
Personal
- Personal med forskarexamen (Individer) / vetenskapsområde
- Forsk./underv. personal med forskarexamen (Individer) / forskn.ämnesområde
- Forsk./underv. personal med forskarexamen (Individer) / forskningsämne
- Forsk./underv. personal med forskarexamen (helårspersoner) / forskn.ämnesområde
- Forsk./underv. personal med forskarexamen (helårspersoner) / forskningsämne

2012-04-11
Uppgifter för höstterminen 2011 finns nu avseende:
Grund- och avancerad nivå - Nybörjare:
- Nybörjare på högskola per kommun
- Högskolenybörjare per kommun
- Nybörjare på högskola per studieform
- Högskolenybörjare per studieform
- Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
 
Grund- och avancerad nivå - Registrerade:
- Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP.
- Yrkesexamensprogram registrerade per program
 
samt de särskilda NU-applikationerna:
- Jämställdhet — Yrkesexamensprogram
- Regional rekrytering - Länets/Kommunens nybörjare
- Regional rekrytering - Högskolans nybörjare

 Följande uppgifter om personal är uppdaterade för 2011:
- Personal (Individer) / vetenskapsområde
- Personal (helårspersoner) / vetenskapsområde
- Forsk./undervisande personal (Individer) / forskningsämnesområde
- Forsk./undervisande personal (helårspersoner) / forskningsämnesområde
- Forsk./undervisande personal (Individer) / forskningsämne
- Forsk./undervisande personal (helårspersoner) / forskningsämne

2012-04-04
Uppgifter för vår- och/eller höstterminen 2011 är uppdaterade avseende:
Grund- och avancerad nivå
- Förstahandssökande till yrkesexamensprogram
- Nya sökande till program och kurser  
- Helårsstudenter i uppdragsutbildning per utbildningsnivå
- Helårsprestationer i uppdragsutbildning per utbildningsnivå
- Yrkesexamensprogramnybörjare per program
- Registrerade studenter per studieform
- Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
- Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
- Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde
- Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämne

Uppgifter för kalenderåret 2011 är uppdaterade avseende:
Grund- och avancerad nivå
- In- och utresande studenter netto per högskola
- Utresande studenter per utbytesprogram
- Inresande studenter per utbytesprogram
- Utresande studenter per utbytesprogram och poäng
- Inresande studenter per utbytesprogram och poäng

Utbildning på forskarnivå
- Internationellt utbyte - doktorander

Personal
- Internationellt utbyte lärare per vetenskapsområde - Utresande
- Internationellt utbyte lärare per vetenskapsområde - Inresande

Uppdaterade uppgifter om sökande-antagna-sökandetryck vårterminen 2012 finns i:
- Sökandetryck

Ekonomi. Samtliga uppgifter avseende 2011:
- Resultaträkning
- Intäkter
- Kostnader
- Övrig ekonomi
- Takbeloppsuppföljning

2012-02-10
Den officiella statistiken kommer fr.o.m. 2011 att använda den nya Standarden för svensk indelning av forskningsämnen 2011 i redovisning av uppgifter avseende utbildning på forskarnivå respektive personal. Information om den nya Standarden finns under Ämneslistor. Idag kan vi för första gången redovisa uppgifter fördelade efter den nya standarden. Det gäller uppgifter om antagna, nybörjare och aktiva vårterminen 2011:

Utbildning på forskarnivå: Antagna/nybörjare 
- Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesområde/grupp fr.o.m. VT11
- Antagna forsk.stud. tilll Lic.examen per ämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT11
- Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/grupp fr.o.m. VT2011
- Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT2011
 
Utbildning på forskarnivå: Registrerade/aktiva
- Aktiva forskarstuderande per ämnesområde/grupp fr.o.m. VT11
- Aktiva forskarstuderande per ämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT11
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesområde fr.o.m. VT 2011
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp fr.o.m. VT 2011
- Forskarstuderande, studiefinansiering / forskningsämne fr.o.m. VT 2011

2011-11-28
Uppgifter om generella examina per huvudområde finns nu för läsåret 2010/11. Uppgifterna finns under Grund- och avancerad nivå / Examina:
- Kandidatexamina per inriktning och huvudområde
- Magisterexamina per inriktning och huvudområde
- Masterexamina per inriktning och huvudområde

2011-11-02
Uppgifter om antal sökande vårterminen 2012 finns nu i:
- Sökandetryck

2011-10-31
Nya uppgifter för våren 2011 finns nu för:
Grund- och avancerad nivå / Nybörjare
  -     Högskolenybörjare per studieform
  -     Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
  -     Yrkesexamensprogramnybörjare per program
 
Grund- och avancerad nivå / Registrerade
  -     Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde
  -     Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämne 

2011-10-28
Uppgifter för hösten 2011 är uppdaterade för:
Sökandetryck
    - Sökandetryck (fr.o.m. HT2007)

Grund- och avancerad nivå / Sökande
-  Nya sökande till program och kurser
-  Förstahandssökande till yrkesexamensprogram

Uppgifter för vårterminen 2011 är uppdaterade för avseende:
Regional Rekrytering
    - Högskolans nybörjare
    - Länets/kommunens nybörjare

Jämställdhet
    - Andel män och kvinnor per yrkesexamensprogram

Grund- och avancerad nivå / Nybörjare
- Nybörjare på högskola per kommun
- Högskolenybörjare per kommun
- Nybörjare på högskola per studieform

Grund- och avancerad nivå / Registrerade
- Registrerade studenter per studieform
- Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
- Registrerade studenter / heltid, deltid
- Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
- Yrkesexamensprogram,  registrerade per program

Uppgifter för läsåret 2010/2011 är uppdaterade avseende:
Grund- och avancerad nivå
- Helårsstudenter per ämne och utbildningsnivå
- Helårsstudenter per ämnesdelområde och utbildningsnivå
- Helårsstudenter per ämnesområde och utbildningsnivå

2011-07-05
Riksuppgifter, dvs nettouppgifter för riket som finns bland Översiktstabeller, är uppdaterade för 2010.

2011-05-16
Uppgifter för 2010 är uppdaterade avseende:
Personal
- Forsk./underv. pers. med forsk.exa. (helårsp.) /forsk.ämnesomr.
- Forsk./underv. personal med forsk.examen (Helårsp.) /forskn.ämne

Nyckeltal
- Grundnivå och avancerad nivå
- Utbildning på forskarnivå
- Personal

2011-05-06
Uppgifter för 2010 är uppdaterade avseende: 
Grund- och avancerad nivå
-          Avlagda yrkesexamina
-          Avlagda Generella examina
-          Avlagda Konstnärliga examina
-          Examina på grund- och avancerad nivå totalt
-          Lärarexamina per områdesinriktning
Utbildning på forskarnivå
-          Doktorandnybörjare (minst 1% aktivitet) / vetenskapsområde
-          Doktorandnybörjare (minst 1% aktivitet) / forskn.ämnesomr.
-          Antagna forskarstuderande till Lic.examen /vetenskapsområde
-          Aktiva forskarstuderande per vetenskapsområde
-          Forskarstuderande, studiefinansiering per vetenskapsområde
-          Antagna forskarstuderande till Lic.examen /forskn.ämnesomr.
-          Aktiva forskarstuderande per forskningsämnesområde
-          Forskarstuderande, studiefinansiering per forskn.ämnesområde
-          Doktorsexamina per forskningsämne
-          Licentiatexamina per forskningsämne
-          Avlagda forskarexamina per vetenskapsområde
-          Dr.examinerade / vetenskapsomr. med tidigare forsk.examen
-          Avlagda forskarexamina per forskningsämnesområde
-          Dr.exa / forskn.ämnesomr. med tidigare forsk.examen
Personal
-          Personal med forskarexamen (Indiv.) / vetenskapsområde
-          Forsk./underv. pers. med forsk.exa. (Ind.) /forsk.ämnesomr.
-          Forsk./underv. personal med forsk.examen (Ind.) /forskn.ämne
Nyckeltal
-          Ekonomiska nyckeltal för 2010

2011-04-14
Uppgifter för 2010 är uppdaterade avseende: 
Grund- och avancerad nivå:
-  Registrerade studenter - vissa särskilda åtaganden
-  Helårsstudenter i uppdragsutbildning per utbildningsnivå
-  Helårsprestationer i uppdragsutbildning per utbildningsnivå
-  In- och utresande studenter netto per högskola
-  Utresande studenter per utbytesprogram
-  Inresande studenter per utbytesprogram
-  Utresande studenter per utbytesprogram och poäng
-  Inresande studenter per utbytesprogram och poäng
 
Utbildning på forskarnivå:
-  Internationellt utbyte - doktorander per vetenskapsområde
 
Personal
-  Internationellt utbyte lärare per vetenskapsområde — Utresande
-  Internationellt utbyte lärare per vetenskapsområde - Inresande

2011-04-13
Uppgifter för höstterminen 2010 finns nu för:
Grund- och avancerad nivå — Registrerade
- Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
- Yrkesexamensprogram registrerade per program
- Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde  fr.o.m. HT07
- Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämne  fr.o.m. HT07
 
Samt i:   Jämställdhet — Yrkesexamensprogram

Uppgifter för kalenderåret 2010 finns för:
Personal:
Personal (Indiv.) / vetenskapsområde
Personal (helår) / vetenskapsområde
Forsk./undervisande personal (Indiv.) / forskningsämnesområde
Forsk./undervisande personal (helår) / forskningsämnesområde
Forsk./undervisande personal (Indiv.) / forskningsämne
Forsk./undervisande personal (helår) / forskningsämne

2011-04-08
Uppgifter för höstterminen 2010 finns nu avseende:
Grund- och avancerad nivå — Registrerade
- Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
- Registrerade studenter per studieform
- Registrerade studenter / heltid, deltid
 
Grund- och avancerad nivå  - Nybörjare
- Nybörjare på högskola per studieform
- Högskolenybörjare per studieform
- Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
- Yrkesexamensprogramnybörjare per program

2011-04-06
Samtliga uppgifter om ekonomi är uppdaterade för 2010
- Resultaträkning
- Intäkter
- Kostnader
- Övrig ekonomi
- Takbeloppsuppföljning  

Fyra nyckeltal: Utbildning på Grund- och avancerad nivå är uppdaterade:
- Antal helårsstudenter, kalenderår (2010)
- Antal helårsstudenter, läsår (2009/2010)
- Antal helårsprestationer, läsår (2009/2010)
- Prestationsgrad, läsår (2009/2010)

Nya uppgifter avseende höstterminen 2010 finns för:
- Nybörjare på högskola per kommun
- Högskolenybörjare per kommun, samt

Regional rekrytering:
- LÄNETS/KOMMUNENS NYBÖRJARE
- REGIONAL REKRYTERING - HÖGSKOLANS NYBÖRJARE

2011-03-16
Sökandetryck på utbildningar vårterminen 2011 är uppdaterade. Uppgifterna baseras på antalet sökande och antagna vårterminen 2011. Se: Sökandetryck.

Ny klassificering av forskningsämnen. Den nya standarden för svensk indelning av forskningsämnen är klar och kommer att gälla vid redovisning av uppgifter fr.o.m. 2011.  En översättningsnyckeln avseende forskningsämnen (för nyckling mellan klassificeringen av nationella forskningsämnen som har använts före 2011 och den nya standarden för forskningsämnen)  finns också redovisad i NU-statistikdatabasen.  Se: Ämneslistor

2011-02-04
15 nya nyckeltal har lagts in i NU för de tre senaste läsåren 2007/08 - 2009/10. Det är antal och andel helårsstudenter per utbildningsnivå samt andel helårsstudenter per ämnesområde.

2011-02-02
Fem nya Nyckeltal om Ekonomi per lärosäte har skapats:
- Totala Intäkter (miljoner kronor)
- Intäkter totalt, grund- och avancerad nivå (mkr)
- Andel forskningsbidrag (%)
- Andel intäkter från VR, FAS och Formas (%)
- Andel intäkter från EU:s ramprogram (%)

2011-02-02
Nyckeltalet: "Intäkter från Vetenskapsrådet" har omräknats för alla år.

2011-01-24
Samtliga Riksuppgifter (nettouppgifter för riket) som redovisas under Översiktstabeller har reviderats. Nu redovisas 23 uppgifter totalt för riket för den senaste 10-årsperioden. I excelfilen definieras även de variabler och begrepp som används.

2011-01-14
Helt nya uppgifter om generella examina per huvudområde och läsår sedan 2007/08 har skapats. Uppgifterna finns under Grund- och avancerad nivå / Examina:
- Kandidatexamina per inriktning och huvudområde
- Magisterexamina per inriktning och huvudområde
- Masterexamina per inriktning och huvudområde

Ny länk har samtidigt skapats: "Huvudområden i examen" som beskriver klassificeringen hav huvudsakligt område (huvudområde) i generella examina utifrån svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000).

Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@uk_ambetet.se