Rapportering av data

Högskoleverket är ansvarig myndighet för den officiella statistiken om universitet och högskolor. Merparten av statistiken samlar Statistiska centralbyrån in via register på Högskoleverkets uppdrag. Statistiken om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå hämtas ur Universitets- och högskoleregistret, medan statistiken över högskolans personal hämtas ur konjunkturlönestatistiken.

Den ekonomiska statistiken kan dock inte hämtas ur register, utan måste samlas in direkt från lärosätena via den så kallade ekonomiska mallen. Vissa andra uppgifter kan inte heller hämtas ur register och dessa samlas in via tekniska mallar. Insamlingen sker årligen och mallarna kan hämtas på Högskoleverkets hemsida.

Nedan finns länkar till de informationsbrev om insamlingarna som Högskoleverket har skickat ut till kontaktpersoner på universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet tar över statistikansvaret.
Högskoleverket läggs ned den 31 december 2012 och från och med 1 januari 2013 övergår statistikansvaret till den nybildade myndigheten Universitetskanslersämbetet. Insamlingen påbörjas alltså av Högskoleverket men avslutas av Universitetskanslersämbetet.

Universitet och högskolor ska rapportera uppgifterna till Universitetskanslersämbetet vid angivna tidpunkter. Statistiken om högskolan publiceras sedan bland annat i en årsrapport för universitet och högskolor och på Universitetskanslersämbetets webbplats www.uk-ambetet.se

Ansvaret för insamlingen på mallarna är fördelat på Högskoleverket och Statistiska centralbyrån enligt följande:

  • Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar insamlingen av verksamhetsuppgifter på de tekniska mallarna.
  • Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet hanterar insamlingen av de ekonomiska uppgifterna i den ekonomiska mallen.
Senast uppdaterad: 2012-11-30
Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se