Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Var finns information om en utbildning?


Vilka examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå framgår av examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen). Den som vill ha information om vad som gäller för en viss utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan be att få utbildningsplanen och kursplanen av högskolan. För utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan och för kurserna inom programmet kursplaner. I utbildningsplanen ska högskolan ange de kurser som programmet omfattar, krav på särskild behörighet och övriga föreskrifter som behövs.
I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning  av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Får en högskola ändra en fastställd kursplan under pågående kurs?


En kursplan är ett viktigt dokument som inte kan ändras hur som helst. För att ändra kursplanen krävs att högskolan fattar ett formellt beslut om att fastställa en ny kursplan.

Vad ska ett examensbevis ge för information?


En student som uppfyller villkoren för en examen ska på begäran få ett examensbevis av högskolan. Examensbeviset ska ge information om studiernas omfattning och innehåll. Av examensbeviset ska det framgå vilken examen beviset gäller och vid vilken högskola examen har avlagts.

Är det tillåtet att lägga en kurs så att den sträcker sig över sommaren?


Ja, det finns inget hinder mot att en högskola har en kurs som sträcker sig över två terminer. Det finns inga bestämmelser om indelning av en utbildning i terminer. Det som står i högskoleförordningen är att utbildningar på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser som får sammanföras till utbildningsprogram och att omfattningen av utbildningen ska anges i högskolepoäng. Heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng.

Vart kan jag vända mig om jag är missnöjd med min utbildning?


Om du är missnöjd med något bör du först vända dig till den institution eller högskola där du studerar för att finna en lösning på problemet. Du kan även kontakta studentkåren för att få hjälp eller råd och tips om hur du ska gå till väga. Om du inte är nöjd med högskolans åtgärder kan du göra en anmälan till Högskoleverket.

Om du är missnöjd med en kurs kan du även ta upp det i den kursvärdering som ska ske efter avslutad kurs. Högskolan är skyldig att sammanställa kursvärderingarna samt att informera om resultaten och eventuella åtgärder som kursvärderingarna leder fram till.

Senast uppdaterad: 2011-03-14
Kontaktperson: Pontus Kyrk, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se