Så här går tillsynen till

Högskoleverket utövar tillsyn över universitet och högskolor, det vill säga granskar att de följer lagar och andra regler. Vår tillsyn utgår från de lagar och regler som gäller för högskolor, främst högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100).

Högskolelagen »

Högskoleförordningen »

Andra viktiga författningar som vi kontrollerar om högskolorna följer är

  • tryckfrihetsförordningen
  • offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  • förvaltningslagen (1986:223)
  • myndighetsförordningen (2007:515)
  • förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
  • förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Dessutom finns det lokala regler som universiteten och högskolorna själva har beslutat om. Högskoleverket granskar att dessa stämmer med lagar och andra författningar och att de är klara och konsekventa så att enskilda kan förstå dem.

Högskolverket använder sig huvudsakligen av tre arbetsmetoder i tillsynsarbete. Vi handlägger tillsynsärenden, genomför tillsynsbesök och gör tillsynsutredningar om särskilda frågor.

Anmälningar är viktiga i tillsynsarbetet


Tillsynsärenden grundar sig i de allra flesta fallen på anmälningar från enskilda personer och organisationer, framför allt från studenter och studentkårer. Högskoleverket kan även fånga upp problem med tillämpningen av reglerna på annat sätt, t.ex. genom massmedia. Anmälningarna är mycket viktiga i tillsynsarbetet, eftersom de ger exempel på hur reglerna tillämpas i praktiken.

Läs mer om hur du gör en anmälan »

Vid tillsynsbesöken görs en bred granskning av en högskola


Vi besöker universitet och högskolor för att granska hur väl de följer gällande lagar och andra regler. På sidorna om tillsynsbesök kan du läsa det frågeformulär som högskolorna får svara på inför våra besök, vilka högskolor vi har besökt sedan 1998 och hur uppföljningarna av tillsynsbesöken går till.

Läs mer om tillsynsbesök »

Tillsynsutredningar med fördjupande analyser av särskilda frågor


Regeringen ger ibland verket i uppdrag att utreda en särskild rättslig fråga. Verket tar även egna initiativ till granskningar, uppföljningar och andra fördjupande utredningar av olika frågor av betydelse för studenternas rättssäkerhet och högskolornas efterlevnad av regler. Utredningarna dokumenteras i tillsynsrapporter.

Våra tillsynsrapporter »

Senast uppdaterad: 2010-12-29
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se