www.hsv.se

Fler män måste välja lärarutbildning

I dagens förskola och grundskola lyser männen med sin frånvaro. Men om Sverige ska förbli ett av världens mest jämställda länder måste någonting göras åt obalansen mellan könen inom lärarkåren i skolan. För det krävs en ambitiös nationell satsning där resurser avsätts för en längre tid skriver Högskoleverket i rapporten Man ska bli lärare.
— Långsiktighet är ett nyckelord eftersom det handlar om att påverka kommande generationers yrkesval, säger Thomas Furusten, utredare på Högskoleverket.

Kvinnor och män har olika mål med sin utbildning


Kvinnor och män söker till lärarutbildningen av olika anledningar. Rapporten visar att män oftare än kvinnor ser sitt utbildningsval som akademiskt och att de visar ett större intresse för själva undervisningsämnet. De söker sig främst till läraryrket i grundskolans senare år och på gymnasiet. Kvinnorna verkar oftare betrakta lärarutbildningen som en väg mot ett tydligt yrke och tycks i högre grad än männen vara intresserade av yrkets sociala situation. 

Manliga förebilder saknas


20—30 procent av det totala antalet sökande till lärarutbildningarna är män, men skillnaderna är stora mellan olika utbildningsinriktningar. Männen hoppar också oftare av utbildningen än kvinnorna. En anledning till det är att de saknar andra manliga studenter och manliga förebilder. Många av lärosätena har genomfört åtgärder i syfte att rekrytera fler män, men det har varit enskilda åtgärder som har fått begränsad effekt.

Vad som kan göras av lärosätena utifrån de erfarenheter och verksamheter de utvecklat är bland annat att ge uppmuntran och stöd av manliga nätverk och mentorer. Man kan också se till att det finns manliga förebilder bland såväl studenter som lärare och handledare. Rekryteringsinsatser kan göras utifrån ett könsperspektiv och man kan se till att det finns fungerande studentstöd under hela utbildningen.

Mer information


Läs rapporten (pdf)PDF

Kontaktpersoner


Thomas Furusten, 08 - 563 085 12
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Cecilia Nordling, 08 - 563 086 37
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad: 2009-03-30
Kontaktperson: Lars Qvart, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se