Dekorationsbild
2012-04-19

Medlemskapet i ENQA

För att främja samarbete inom kvalitetssäkring av högre utbildning i Europa, bildades år 2000 The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Sverige har redan från början varit en aktiv medlem i föreningen. Exempelvis var förra universitetskanslern Sigbrit Franke en drivande ledamot i styrelsen under några år.

Organisationen sprider information och fungerar som plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte inom kvalitetssäkringsfrågor. Organisationer och myndigheter som utvärderar högre utbildning har möjlighet att ansöka om medlemskap. Som medlem måste organisationen eller myndigheten granskas vart femte år. Utgångspunkt för granskningen är Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), framtagna i samverkan med organisationerna European University Association (EUA), European Students Union (ESU) och European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) och fastställda 2005 vid ett ministermöte inom ramen för Bolognaprocessen. ESG togs fram i syfte att säkerställa att kvalitetssäkringsorganisationer har tillförlitliga peer review-system.Det har gått flera år sedan detta dokument skapades. Idag pågår en intensiv debatt om att högre utbildning ska kunna utvärderas på andra sätt än att se till förutsättningar och processer. Sedan ett år tillbaka har Högskoleverket utvecklat och använt en metod för att utvärdera resultat av utbildningar.

Men riktlinjerna är ännu inte reviderade, även om det arbetet är påbörjat. Läs mer på ehea.info (pdf, nytt fönster) »

En internationellt sammansatt bedömargrupp besökte verket i februari 2012. Deras uppgift var att granska Högskoleverkets utvärderingsverksamhet. Vid den tidpunkten hade inga beslut fattats inom det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Det fanns inga yttranden eller beslut som bedömargruppen kunde ta del av. Bedömargruppens slutsats i rapporten är att tidpunkten för utvärderingen inte var optimal. Högskoleverket delar gruppens uppfattning.
 
Högskoleverket har blivit utvärderat utifrån de rådande kriterierna och resultatet är att bedömargruppen avstår från att uttala sig om Högskoleverkets fortsatta medlemskap i ENQA.

Den 25 april offentliggörs de första besluten. Vi välkomnar ENQA att ta del av detta avgörande moment i utvärderingsprocessen.

Läs Bedömargruppens rapport »PDF

Se även Högskoleverkets självvärdering av utvärderingsaktiviteter »

Senast uppdaterad: 2012-04-24
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se