www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-27

Dömer ENQA ut Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem?

De första bedömningarna som gjorts i Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem släpptes den 25 april. I samband med detta har det på några håll framförts att den europeiska organisationen ENQA, som Högskoleverket är medlem i, dömt ut systemet på förhand. Men det stämmer inte.

En oberoende, internationell bedömargrupp besökte Högskoleverket i februari 2012 för att granska verkets utvärderingsverksamhet. Syftet var att i en rapport till ENQA ge rekommendationer som skulle ligga till grund när ENQA beslutar om ett fortsatt medlemskap för Högskoleverket. Det görs vart femte år. Vid den tidpunkten som bedömargruppen besökte Högskoleverket hade inga beslut fattats inom det nya kvalitetsutvärderingssystemet. I bedömargruppens rapport avstod de därför från att ge några rekommendationer till ENQA om Högskoleverkets fortsatta medlemskap, eftersom det inte fanns tillräckligt med underlag som gruppen kunde ta del av.

— I juni kommer ENQA att fatta beslut om Högskoleverkets fortsatta medlemskap. Innan dess finns ingen anledning att spekulera om utfallet, säger universitetskansler Lars Haikola.

Idag pågår i hela Europa en intensiv debatt om att högre utbildning ska kunna utvärderas på andra sätt än att se till förutsättningar och processer. Från och med den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket utbildningarnas resultat. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl studenterna når målen i högskolelagen och i de aktuella examensbeskrivningarna. Högskoleverket granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

— Vårt nya kvalitetsutvärderingssystem kommer sannolikt att väcka intresse hos utbildningsgranskare i många länder. Just nu finns det ett sug efter nya metoder att mäta utbildningskvalitet och vårt system har visat sig fungera, avslutar Lars Haikola.

Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se