Tillsynsbesöket vid Uppsala universitet 2011

Uppsala universitet granskat genom tillsynsbesök

Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken skickas frågor till lärosätet och studentkåren. Vid besöken tas bl.a. stickprov av olika handlingar.

Vid besöket på Uppsala universitet konstaterade Högskoleverket bland annat följande:

  • Uppsala universitet uppfyller de krav på organisationen som ställs i högskolelagen.
  • Samarbetet mellan univer-sitetet och studentkårerna är gott och universitetet verkar för studentinflytande.
  • Värt att uppmärksamma är samverkansprojektet Studentstödet som underlättar för studenter med psykiska problem att fullfölja studierna. 
  • Universitetet behöver korrigera och förtydliga innehållet i vissa kurs- och utbildningsplaner.
  • Universitetet behöver se över sina rutiner för ärenden om tillgodoräknande liksom hanteringen av ärenden om anstånd och studieuppehåll. Universitetet har efter tillsynsbesöket ändrat en regel i den lokala antagningsordningen som stred mot ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.
  • Handläggningstiderna för studentärenden är som regel korta. Tiden för överlämnande av antagningsärenden till ÖNH är dock inte tillfredsställande.
  • Studieplanerna för utbildning på forskarnivå innehåller de uppgifter som krävs enligt högskoleförordningen.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se