Tillsynsbesöket vid Mälardalens högskola 2011

Mälardalens högskola granskat genom tillsynsbesök

Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken skickas frågor till lärosätet och studentkåren. Vid besöken tas bland annat stickprov av olika handlingar.

I rapporten från besöket vid Mälardalens högskola konstaterar Högskoleverket bland annat följande:

  • Högskolan arbetar ambitiöst för att trygga studentinflytandet och det finns ett gott samarbete med studentkåren.
  • Kursvärderingar har genomförts och sammanställts, även om det finns brister i återkopplingen.
  • Några av utbildningsplanerna innehåller behörighetskrav som högskolan inte har rätt att tillämpa.
  • Några av kursplanerna, liksom några beslut om anstånd och studieuppehåll, finns bara på engelska. Detta strider mot språklagen.
  • Handläggningstiderna för ärendena om tillgodoräknande och utfärdande av examensbevis är acceptabla. Däremot är tiden för överlämnandet av överklagade ärenden till Överklagandenämnden för hög-skolan i mer än hälften av de granskade ärendena för lång.
  • Högskoleverket ifrågasätter vissa av högskolans regler om anstånd och studieuppehåll.
  • Studieplanerna för utbildning på forskarnivå innehåller de uppgifter som högskoleförordningen kräver. Även rutinerna för att följa upp de individuella studieplanerna uppfyller högskoleförordningens krav.
  • Högskolan har lättläst information kring frågor om funktionshinder.
  • Det är positivt att högskolan har som rutin att utbilda och infor-mera nyanställda om diarieföring och allmänna handlingar.
  • Högskolan håller en god förvaltningsrättslig standard.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se