Certifiering av Sveriges nationella referensram för examina

Sveriges nationella referensram för examina har utvärderats och är nu certifierad

Inom ramen för Bolognaprocessen har varje medlemsland utarbetat en referensram för examina och kvalifikationer (qualification framework).
 
Den svenska nationella referensramen har under 2011 genomgått en certifieringsprocess där den har utvärderats mot den europeiska referensramen. Utvärderingen, som syftar till att verifiera att den nationella referensramen är förenlig med den europeiska, har genomförts som en självvärdering med hjälp av en arbetsgrupp med nationella och utländska experter.

Resultatet av certifieringsprocessen redovisas i en rapport som finns på svenska och översatt till engelska.

Kontaktperson för arbetet med den svenska nationella referensramen och certifieringen är Jean-Pierre Zune.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA