Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2012-06-29

Kommande förändringar i kraven för grundläggande behörighet


Nu har Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2012:6) om förändringar i kraven för grundläggande behörighet och urval publicerats. Förändringarna påverkar framför allt sökande med utländska gymnasiebetyg och de som gått folkhögskola.
Till HSVFS 2012:6 (nytt fönster)PDF
2012-06-29

Vägledning för uppföljning av utbildningar med bristande kvalitet


För de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet i Högskoleverkets utvärderingar sker en uppföljning ett år efter beslutsdatum för utvärderingen. Nu har Högskoleverket tagit fram en vägledning om hur uppföljningen av ifrågasatta utbildningar ska gå till. Som komplement till vägledningen finns även mallar som högskolor och universitet ska använda i samband med uppföljningsarbetet.
Till vägledning och mallar
2012-06-29

Sveriges lantbruksuniversitet granskat genom tillsynsbesök


Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken skickas frågor till lärosätet och studentkåren. Vid besöken tas bland annat stickprov av olika handlingar.
 
I rapporten från besöket vid Sveriges lantbruksuniversitet konstaterar Högskoleverket bland annat följande:
  • Studentrepresentanterna vid universitetet anser att det finns ett fungerande studentinflytande för de organ som är direkt kopplade till utbildningen men att de inte bjudits in att delta i vissa organ, såsom institutionernas ledningsgrupper.
  • Sammanställningar av kursvärderingar har enbart gjorts i 16 av 20 granskade kurser. Högskoleverket förutsätter därför att universitetet vidtar åtgärder för att kursvärderingar ska genomföras och sammanställas för samtliga kurser.
  • Handläggningstiden för utfärdande av examensbevis är föredömligt kort.
  • Rättning av tentamen har skett skyndsamt och vid en av universitetets institutioner finns en riktlinje om att rättning ska ske inom 15 arbetsdagar, vilket Högskoleverket är positivt till.
  • Vad gäller utbildning på forskarnivå behöver de allmänna studieplanerna uppdateras då de hänvisar till inaktuella dokument. Även i de individuella studieplanerna finns brister.

Läs mer och ladda ner rapporten
2012-06-29

1 350 nya tredjelandsstudenter har betalat studieavgifter inför höstterminen 2012


Tredjelandsstudenter som inte ingår i utbytesprogram ska från och med 1 juli 2011 betala avgift för studier vid svenska lärosäten. Inför höstterminen 2012 hade studieavgifter för 1350 nya studenter inkommit när tidsgränsen för betalning passerats. Det är fem procent fler än samma tidpunkt förra året.
Läs analysenPDF
2012-06-27

Underlag klart för kvalitetsbaserad resurstilldelning


Vårens omgång av redovisning av kvalitetsgranskningarnas resultat är nu avslutad. Publicering av kommande utvärderingar är planerade till den 29 augusti. Universitetskanslern har fattat beslut om underlaget för vårens omgång som lämnas till regeringen. Det ska ligga till grund för regeringens beräkning av en liten del av resurstilldelningen för 2013 för högre utbildning.
Läs mer om underlaget
2012-06-27

Yttrande över examenstillståndsansökan


Förra hösten ansökte Ersta Sköndal högskola till regeringen om tillstånd att få utfärda kandidatexamen i teologi. Högskoleverket har nu yttrat sig över högskolans ansökan och föreslår att regeringen ger Ersta Sköndal högskola tillståndet man har ansökt om.
Till yttrandet (nytt fönster)PDF
2012-06-27

Utbildningarna i folkhälsovetenskap granskade


Sammantaget rör det sig om 23 utbildningar på 15 universitet och högskolor runt om i landet. 3 av utbildningarna får det högsta omdömet mycket hög kvalitet, 13 får hög kvalitet och 7 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet.
Se utvärderingen av folkhälsovetenskap i Resultatsök (nytt fönster)
2012-06-26

Högskoleverket välkomnar utredningen om högskolornas föreskrifter


De frågor som tas upp i utredningen är av mycket stor betydelse för studenternas rättssäkerhet. Utredningen innehåller en bra kartläggning av vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolorna rätt att meddela föreskrifter eller fatta förvaltningsbeslut.
Läs mer i yttrandetPDF
2012-06-21

Stigande intresse för forskarstudier i Sverige


Förra året var ett rekordår i antal utländska doktorander. Av samtliga doktorandnybörjare kom 37 procent från andra länder. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB. Statistiken visar också att allt fler har en doktorandanställning under forskarstudierna.
Läs pressmeddelandet
2012-06-20

Över 90 nya granskningar från Högskoleverket


Högskoleverket publicerar nu resultaten av kvalitetsutvärderingarna av landets utbildningar i statsvetenskap och farmaci och till dessa utbildningar närliggande områden samt receptarieexamen. Totalt rör det sig om 92 utbildningar vid 19 universitet och högskolor.
Läs mer i pressmeddelandet
2012-06-19

Riksdagsbeslut om ny myndighetsstruktur


Riksdagen sa idag ja till regeringens förslag om att ersätta tre myndigheter med två inom utbildningsområdet.
Läs riksdagens sammanfattning av beslutet (nytt fönster)
2012-06-18

ENQA senarelägger beslut om Högskoleverkets medlemskap


Som medlem i ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education, granskas Högskoleverkets kvalitetsarbete vart femte år. I februari i år besökte en internationell bedömargrupp Högskoleverket för att utföra en sådan granskning. Då hade ännu inga beslut fattats inom det nya kvalitetsutvärderingssystemet, vilket innebar att det inte fanns några yttranden eller beslut som bedömningsgruppen kunde ta del av. Vid ENQA:s styrelsemöte den 12 juni beslutades därför att ett par punkter ska följas upp vid ett platsbesök på Högskoleverket före den 14 september då styrelsens nästa möte hålls.  Först då får Högskoleverket besked om fortsatt medlemskap i ENQA. Det nuvarande medlemskapet förlängs tills vidare.
Läs mer om ENQA och Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar
2012-06-15

Antalet kvinnliga professorer fortsätter att öka


Professorerna är den tjänstekategori på universiteten och högskolorna där könsfördelningen är som snedast. För drygt femton år sedan utgjorde kvinnorna bara åtta procent av professorskåren, medan de 2011 var nära en fjärdedel av alla professorer. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.
Läs mer i pressmeddelandet
2012-06-14

Förslag till förbättringar av doktoranders studiesociala villkor


Utbildningsdepartementet har skrivit en promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för. Högskoleverket har nu yttrat sig över promemorian. Bland annat ställer sig Högskoleverket positivt till förslaget om att minska användandet av utbildningsbidrag för doktorander från två till ett år.
Läs Utbildningsdepartementets promemoria (nytt fönster)
Läs Högskoleverkets yttrandePDF
2012-06-13

Över 60 nya granskningar från Högskoleverket


Högskoleverket publicerar nu resultaten av kvalitetsutvärderingarna av landets utbildningar i biomedicinsk analytikerexamen, biomedicinsk laboratorievetenskap, genusvetenskap och informatik.
Läs mer i pressmeddelandet
2012-06-12

Skövde får starta ytterligare en specialistsjuksköterskeutbildning


Högskoleverket har i dag beslutat att ge Högskolan i Skövde tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen. Det innebär att högskolan nu kan starta den specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom som ansökan gäller.
Till beslutetPDF
2012-06-12

Grönt ljus till elva nya ämneslärarutbildningar


Högskoleverket har i dag beslutat om examenstillstånd för ämneslärarutbildning vid nio olika universitet och högskolor. Av 25 ämnesvisa ansökningar beviljas elva.
Läs mer i pressmeddelandet
2012-06-07

”Transparanta maktstrukturer gynnar jämställdhet”


Samtidigt som kvinnliga studenter dominerar konstnärliga utbildningar är det fortfarande flest män i toppen. Orsaken är bland annat slentrianmässiga bedömningar vid tjänstetillsättningar. Det lyfter jämställdhetsprojektet ”Rekrytering, karriär och karriärvägar vid de konstnärliga högskolorna” fram. En av slutsatserna är att rekryteringsprocessen måste bli mer transparent.
Läs intervjuerna med två rektorer på konstnärliga högskolor
2012-06-05

Tillåtet för lärosäte att låta studerande betala för webbaserat studiehjälpmedel


En student anmälde högskolan för att ha smugit in kostnader i utbildningen. Genom att utföra uppgifter med hjälp av ett webbaserat hjälpmedel kunde studenterna få bonuspoäng på tentamen.

Det webbaserade hjälpmedlet krävde en inloggning som antingen följde med den obligatoriska kurslitteraturen eller kunde köpas separat. Högskoleverket har ansett att det inte finns något hinder mot att en högskola beslutar om sådana examineringsregler. De bör dock anges i kursplanen.


Läs hela beslutetPDF
2012-06-05

Inga brister vid handläggning av forskningsärende


Högskoleverket har utrett hur Lunds universitet handlagt ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning vid universitetet. Enligt Högskoleverket finns det inte några brister i handläggningen.
Läs mer i beslutetPDF
2012-06-05

Högskoleverket ändrar sina föreskrifter om bilagan till examensbevis


Från och med den 1 juli ändras föreskrifterna om bilagan till examensbevis (HSVFS 2009:5) som ett resultat av dels ändringar i Högskoleförordningen och dess översättning till engelska, dels ändringar i Högskoleverkets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina.

Ett brev angående detta gick den 25 maj ut till registratorer, examenshandläggare, Erasmusansvariga och internationaliseringsansvariga vid universitet och högskolor runt om i Sverige.

Högskoleverket ska även uppdatera den mall för Diploma Supplement som finns på www.hsv.se. Den nya mallen läggs ut den 1 juli.

Läs mer mer om Diploma Supplement2012-06-04

Utvärdering av forskarskolor för lärare


Högskoleverket har utvärderat regeringens satsning på forskarskolor för lärare. Detta har gjorts genom att deltagarna, de arrangerande forskarskolorna och berörda skolhuvudmän via enkäter har beskrivit hur satsningen har fungerat.
Läs mer
2012-06-01

Universitetskanslern får fortsatt förtroende i den nya myndighetsstrukturen


Nu är namn och chefer klara för de nya högskolemyndigheterna. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) blir de nya högskolemyndigheterna som sjösätts vid årsskiftet. Universitetskansler Lars Haikola kommer att leda inrättandet av Universitetskanslersämbetet.
Läs mer
2012-06-01

Kompletterande lärarutbildning utvärderad


Högskoleverket har på uppdrag av regeringen utvärderat två satsningar på kompletterande lärarutbildning, kallade ULV och VAL 1, som genomfördes 2007—2011. ULV-satsningen har erbjudit lärare med utländsk lärarexamen en väg till svensk lärarbehörighet och möjlighet till fast anställning. VAL 1 har inneburit en extra chans för obehöriga lärare att ta examen.
Läs mer och ladda ner rapporten