Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2012-03-30

Högskoleverket kritiskt till beredning av rektorsärende


Studentkåren vid Karlstads universitet framför i en anmälan att studentinflytandet har åsidosatts i rekryteringen av en ny rektor. Högskoleverket har utrett ärendet och ställer sig kritisk till hur beredningen har gått till. Samtidigt är det positivt att universitetet nu ska utvärdera processen.
Läs mer i beslutetPDF
2012-03-29

Högre utbildning i British Columbia, Kanada


I slutet av maj 2011 deltog några personer från Högskoleverket i en studieresa till British Columbia, Kanada. Resans huvudsyfte var att fördjupa Högskoleverkets kunskap om det kanadensiska utbildningssystemet, som på grund av Kanadas federala statsskick är decentraliserat och mycket komplext. I denna internationella utblick beskrivs utbildningssystemet i British Columbia.
Läs mer i den internationella utblickenPDF
2012-03-29

Allt fler väljer utlandsstudier


Förra läsåret pluggade 26 600 svenskar utomlands. Det är den högsta noteringen på tio år. Populärast var Storbritannien och USA, men länder i Asien lockar allt fler. Det visar ett nytt statistiskt meddelande från SCB och Högskoleverket. 
Läs mer i pressmeddelandet
2012-03-22

Brister i hantering vid antagning till läkarprogram


Högskoleverket kritiserar Linköpings universitet för att det inte närmare gjort klart om villkoren för antagning till senare del av läkarprogrammet. De sökanden som bedömts obehöriga har heller inte fått instruktioner om hur man överklagar. Universitetet har dock uppmärksammat bristerna och inlett arbetet med att åtgärda dem.
Läs mer i beslutetPDF
2012-03-22

Lokala föreningar har tillgång till undervisningslokaler


Genom att bilda en förening för studenter vid en högskola, kan även sammanslutningar med andra syften än studentkårerna få tillgång till högskolans undervisningslokaler, enligt de villkor som anges i 1 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100).

Akademikerförbundet SSR har framfört att det upplevt det som allt svårare att få möjlighet att ha sammankomster på lärosätena. Förbundet ville ha tillträde till lärosätenas allmänna utrymmen på samma villkor som studentkårerna.
 
Enligt Högskoleverket innebär "en förening för studenter vid högskolan" att föreningen ska vara organiserad vid den aktuella högskolan. Detta gäller alla demokratiska föreningar för studenter organiserade vid ett visst lärosäte, såväl studentkårer som andra sammanslutningar för studenter.
 
Det är i sammanhanget viktigt att skilja på allmänna utrymmen och undervisningslokaler. Det är endast undervisningslokalerna som omfattas av bestämmelsen i högskoleförordningen. När det gäller allmänna utrymmen har Riksdagens ombudsmän (JO) i flera beslut uttalat att en skola inte är en allmän plats och att en skolledning därför har rätt att neka utomstående tillträde till skolan.  Detta kan även vara vägledande för statliga universitet och högskolor, enligt Högskoleverket.


Läs mer i beslutet »PDF
2012-03-15

Genomförbart förslag om resurstilldelning för forskning


Högskoleverket har yttrat sig om remissen rörande utredningen "Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor". Högskoleverket framhåller vikten av att skapa ett robust och långsiktigt system för omfördelning av resurser till forskning — ett system som har transparenta grunder för omfördelning och som ger lärosätena goda planeringsförutsättningar. Högskoleverket menar att utifrån utredarens förslag och med några justeringar kan ett resurstilldelningssystem skapas som har bättre förutsättningar än det nuvarande systemet.
Läs mer i remissvaret »PDF
2012-03-15

Konferens: Kunskapssamhället — en illusion?


Högskoleverket anordnar 30 maj—1 juni 2012 konferensen Kunskapssamhället - en illusion? i samarbete med Göteborgs universitet. Kompetensförsörjningen har aldrig varit så aktuell som nu.  Vilken bör utbildningens roll vara och hur spelar man den rollen på bästa sätt?
Läs mer om konferensen
2012-03-15

Intresset för utbildning stiger inom EU


— Men om man menar allvar med att Europa ska vara ett världsledande kunskapssamhälle krävs det att jordbrukssektorn och högskolesektorn byter plats i budgetprioriteringen. Det skriver Lars Haikola i sin ledare i senaste numret av Nyheter & Debatt.

Där finns bland annat också en artikel om att det viktigaste sociala skälet till studieavbrott för såväl doktorander som för studenter på yrkesexamensprogram är att man inte trivs med studierna.


Läs mer i Nyheter & Debatt nr 2PDF
Läs Lars Haikolas ledare
2012-03-13

Fortsatt många helårsstudenter


Högskoleverkets sammanställning av lärosätenas årsredovisningar för 2011 visar en fortsatt hög utbildningsvolym. Trots införda studieavgifter uppgick antalet anslagsfinansierade helårsstudenter till 312 000 — nästan i nivå med toppåret 2010.
Läs mer i pressmeddelandet
2012-03-12

Lars Haikola kommenterar väntan på kvalitetsresultat


Nu väntar utbildningssektorn spänt på besked från den första omgången av det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Här kommenterar universitetskansler Lars Haikola det arbete som just nu pågår.
Läs Lars Haikolas kommentar
2012-03-08

Utvärderingsresultat klara i slutet av april


Tidpunkten för de första besluten i kvalitetsutvärderingssystemets första omgång närmar sig. Högskoleverket räknar med att fatta beslut i slutet av april.
Läs mer om kommande och pågående utvärderingar »
2012-03-08

Livslångt lärande en realitet — framför allt för kvinnor


Det är främst kvinnor som återvänder till högskolan för nya eller kompletterande studier, enligt en ny rapport från Högskoleverket om studiemönster och studietider.
Till pressmeddelandet
2012-03-07

Workshop gav doktorander verktyg för jämställdhetsarbete


Projektet En jämställd forskarutbildning har genomförts av Sveriges förenade studentkårer och Sveriges universitetslärarförbund. Syftet var att inspirera och utbilda doktorandernas företrädare inom studentkårer och fackföreningar när det gäller jämställdhetsarbete vid landets lärosäten.
Läs intervju med projektledaren John Tumpane
2012-03-02

Genuskurs öppnar ögonen för könsstrukturer


Forskarstuderande Sara Rydbeck ville få en diskussion kring hur det kommer sig att det är så sned könsfördelning inom fysik och hur det påverkar villkor och arbetsförhållanden. Det är en av orsakerna till att hon initierade och drev igenom att kursen Fysik och genus startade vid Stockholms universitet.
Läs intervjun
Läs mer om Delegationen och projekten
2012-03-01

Nya översättningar av svenska examina


Högskoleverket har fattat beslut om ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina. Ändringarna rör översättningar av svenska examina som finns i högskoleförordningen (HSVFS 2012:1), förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (HSVFS 2012:2) och förordningen för Försvarshögskolan (HSVFS 2012:3). Dessa ändringar träder i kraft den 1 mars 2012.
Läs mer i föreskriften HSVFS 2012:1
Läs mer i föreskriften HSVFS 2012:2
Läs mer i föreskriften HSVFS 2012:3