Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-11-29

Högskoleverket på studentmässa i Stockholm


Högskoleverket medverkar vid tre utbildningsmässor i höst. På torsdag den 1 och fredag den 2 december är det dags för Saco studentmässa i Stockholm.

Totalt deltar Högskoleverket på sex—sju mässor årligen. I förra veckan var det Saco studentmässa i Malmö och Högskoleverket var där för att visa upp webbplatsen studera.nu — den enda kanalen med heltäckande och neutral studieinformation. Dessutom slogs ett slag för den nya "Sök och jämför"-funktionen som på ett unikt sätt hjälper blivande högskolestudenter att jämföra olika utbildningar med varandra.

På studentmässorna visar landets universitet och högskolor och andra eftergymnasiala utbildare upp sig för ungefär 50 000 gymnasieungdomar, som ofta gör sitt första avstamp mot vuxenlivet och världen på mässorna.

Du hittar Högskoleverket i monter C01:31 på Stockholmsmässan.


Läs mer om Saco:s studentmässor (nytt fönster) »
2011-11-25

Se ditt högskoleprovsresultat på studera.nu


Den 29 oktober skrev cirka 41 000 personer högskoleprovet. Det var första gången som högskoleprovet var uppdelat i en kvantitativ och en verbal del med sammanlagt åtta delprov. Deltagarna kan från idag hämta ut sitt provresultat på studera.nu. Det går att se resultat från de senaste fem åren.
Hämta provresultatet på studera.nu (nytt fönster)
2011-11-24

60 procent färre utländska nybörjare på masterprogram


Antalet nybörjare bland högskolestudenterna minskade något läsåret 2010/2011 jämfört med förra läsåret. Minskningen fortsatte hösten 2011, framförallt på grund av ett vikande intresse bland inresande studenter. Detta är särskilt märkbart på master- och magisterprogrammen.
Läs pressmeddelandet
2011-11-23

Högskoleverket för fram nytt förslag för nominering till lärosätenas styrelser


Högskoleverket presenterar ett eget förslag till hur ordförande och externa ledamöter ska utses i styrelser för universitet och högskolor. Förslaget utvecklas i ett remissvar till PM Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor. Högskoleverket föreslår att ordförande och externa styrelseledamöter ska utses av regeringen efter förslag från lokala nomineringsgrupper som utses av lärosätenas styrelser. Nomineringsgrupperna ska lämna sina förslag direkt till regeringen och vara skyldiga att redovisa hur samråd inom och utom lärosäten har skett samt hur jämställdhetsaspekter har beaktats. I nomineringsgruppen får ingen ledamot i lärosätets nuvarande styrelse ingå.
Läs mer i remissvaret »PDF
2011-11-23

Nya faktablad för elever


Nu är Högskoleverkets och VHS gemensamma faktablad med information om hur du blir behörig, och hur dina meriter värderas när du söker till högskolan, uppdaterade. Ett helt nytt faktablad finns också. Det nya faktabladet gäller de som kommer att ta examen i den nya gymnasieskolan (Gy2011) från 2014 och framåt. Du hittar faktabladen här på hsv.se, på Antagning.se och på studera.nu.
Ladda ner faktabladen »
2011-11-23

Kortversion av årsrapporten på engelska


Högskoleverkets årsrapport 2011 publicerades i maj. Nu finns även en nedkortad engelsk version. "Trends and Developments of Swedish Higher Education: Swedish Universities & University Colleges — Short version of Annual Report 2011" beskriver den högre utbildningen i Sverige under det akademiska året 2009/2010.
Läs mer och ladda ner rapporten »
2011-11-23

10 procent av forskningstiden läggs på ansökningar om forskningsmedel


Tio procent av tiden som lärare och forskare lägger på forskning går åt till att ansöka om forskningsmedel. Det visar Högskoleverkets analys av nya uppgifter från SCB. 
Till pressmeddelandet
2011-11-18

Ny publikation om sökande


Idag släpper Högskoleverket och SCB rapporten Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2011.

Bland de sökande till högskolan höstterminen 2011 valde 10 000 civilingenjörsutbildningen i första hand, en ökning med åtta procent jämfört med föregående höst.

Intresset för läkarutbildningen sjönk jämfört med förra året och högst söktryck hade psykologprogrammet. Chalmers toppar i antalet förstahandssökande med 2,1 sökande per plats.


Läs hela pressmeddelandet (nytt fönster)
Läs mer direkt i rapporten
2011-11-17

Remiss om områdesbehörigheter och meritpoäng för äldre betyg


Högskoleverket remitterar idag förslag till föreskrifter om så kallade områdesbehörigheter för GY 2011 och om meritpoäng för sökande med äldre betyg. Den första föreskriften handlar om vilka krav som ska ställas på särskild behörighet när eleverna så småningom söker till högskolan. Kraven på särskild behörighet uttrycks i form av vilka kurser man ska ha läst i gymnasieskola 2011. Förslaget är komplext både till innehåll och i förhållande till rådande författningar, eftersom det hänger samman med den andra föreslagna föreskriften, som handlar om meritpoäng för sökande med äldre betyg. Nu får högskolor och andra berörda myndigheter möjlighet att ha synpunkter på förslaget. Högskoleverket har för avsikt att fatta beslut den 20 december.
Ladda ner remissen med bilagorPDF
2011-11-16

Nytt nummer av Nyheter & Debatt


I Nyheter & Debatt nr 7 fortsätter lärarundantaget att debatteras. Tre rektorer reagerar på intervjun med juristen Sanna Wolk. Högskoleverket har också frågat hur Arbetsgivarverket ser på frågan om lärare och upphovsrätt.
Läs senaste numret av Nyheter & DebattPDF
2011-11-14

Kritisk färdighet och bildning får inte förminskas


Den kritiska och kreativa högskoleutbildningen utgör basen för framtidens samhälle. Det är viktigt att detta inte hamnar i skymundan när kompetensförsörjningen — en av de största utmaningarna i dag — sätts i fokus. Det skriver Lars Haikola under Universitetskanslern tycker.
Läs ledaren under Universitetskanslern tycker
2011-11-10

Bra att veta om högskolestudier


Högskoleverkets broschyr Bra att veta om högskolestudier vänder sig till avgångsgymnasister och andra som funderar på högskolestudier. Bra att veta innehåller information om anmälan till högskolestudier, högskoleprovet, utlandsstudier, livet som student med mera. Den kommer från tryck den här veckan och skickas ut till prenumeranter. Den som vill beställa är välkommen att göra det via vår webbshop.
 
Läs broschyren som pdfPDF
Beställ broschyren i Högskoleverkets webbshop

2011-11-09

Studera.nu på tre utbildningsmässor i höst


Högskoleverket medverkar vid tre utbildningsmässor i höst. Kunskap & Framtid hålls den 10—12 november i Göteborg. Den 23 november respektive den 1—2 december hålls Saco:s studentmässa i Malmö och Stockholm.
Läs mer på studera.nu (nytt fönster) »
2011-11-02

Intresset för rättssäkerhet inom högskolesektorn är stort


När Högskoleverket bjöd in till rättssäkerhetskonferens den 27 oktober 2011 samlades runt 200 personer från utbildningssektorn i  hela landet. De tog tillfälle att under en dag lyssna till viktiga frågor vad gäller examination, rättsfall, tolkningar av regler, doktoranders rättssäkerhet, disciplinärenden och praxis från Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.

Den särskilda utredaren Per Anders Svensson (hovrättsråd) och sekreteraren Isabel Andersson (hovrättsassessor) presenterade den pågående utredningen om lärosätens rätt att meddela föreskrifter. Det framkom att det finns ett stort behov för lärosäten att diskutera hur man hanterar föreskrifter och disciplinärenden.

Föreläsarnas presentationer finns på nedanstående länkar liksom kompletterande material som refererades till under konferensen.


Se dokumentation från konferensen »