Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-10-31

Så ska våra nationella minoritetsspråk stärkas


Skapa ett "lärarlyft" för modersmålslärare. Det är ett av många förslag som Högskoleverket i dag presenterar för regeringen som gett verket i uppdrag att se över hur lärarförsörjningen i de nationella minoritetsspråken kan tryggas.
Till pressmeddelandet
2011-10-28

Jämställdhet i högskolan


Högskoleverkets nyhetsbrev "Jämställdhet i högskolan" tar upp aktualiteter från både Sverige, Norden och övriga världen. Nyhetsbrevet kommer ut åtta gånger om året, fyra gånger på våren och fyra gånger på hösten. Det handlar om jämställdhet inom högskolan och riktar sig till alla med intresse för jämställdhetsfrågor. Du kan skapa en prenumeration för att få nyhetsbrevet löpande till din mejladress. Det senaste numret kom den 4 oktober.
Till nyhetsbrevet
2011-10-24

Milstolpar på vägen mot nya myndigheter


Regeringen tillsatte i juni 2011 en utredning som ska föreslå en omorganisation av Högskoleverket, Verket för högskoleservice samt Internationella programkontoret. De tre myndigheterna ska slås ihop till två nya myndigheter. Nu finns en webbplats där utredningens underlag samlas. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 16 januari 2012 och den nya myndighetsstrukturen ska träda i kraft 1 januari 2013. Övriga hållpunkter i utredningen framgår av kalendariet, som också finns på webbplatsen.
Läs mer på utredningens webbplats (nytt fönster) »
2011-10-19

Hur underlätta samarbete med utländska lärosäten?


Nu finns en broschyr som sammanfattar erfarenheterna från en Forum-hearing i Stockholm den 12 april 2011. Då diskuterade företrädare från 26 universitet och högskolor hinder mot strategiska samarbeten med utländska lärosäten. Frågan var hur man kan undanröja dessa hinder.
Broschyren som pdf PDF
Beställ broschyren kostnadsfritt (nytt fönster)
Läs mer om Forum för internationalisering
2011-10-17

Nytt nummer av Nyheter & Debatt


Studentintervjuer vid utvärderingarna, Högskoleverkets kårdag och satsningar på elituniversitet i Frankrike och Tyskland handlar några av artiklarna om. Vidare berättar Jens Oddershede, rektor vid Syddansk universitet, om de stora förändringarna som det danska utbildningslandskapet genomgått. Lyssna gärna på seminariet på samma tema som han nyligen höll på Högskoleverket.
Till Nyheter & Debatt nr 6, 2011PDF
Till seminariet med Jens Oddershede (nytt fönster)
2011-10-14

Betydande förändringar för högskolesektorn


"Budgetpropositionen signalerar betydande förändringar för högskolesektorn under de närmaste åren. För Högskoleverket anges tre nya uppgifter som alla kan ses som symptom på de ökade kraven på effektivitet och nytta som präglar dagens högskoledebatt."
Det menar universitetskansler Lars Haikola.
Läs mer under Universitetskanslern tycker
2011-10-14

Sista anmälningsdag


Måndag 17 oktober är den sista anmälningsdagen för att söka till universitet och högskola. Vill du ta reda på mer om att läsa på högskolan eller vill du jämföra olika utbildningar — gå till studera.nu. Vill du anmäla dig, logga in på ditt konto och så småningom hitta ditt antagningsbesked — gå till Antagning.se.
Till Studera.nu (nytt fönster) »
Till Antagning.se (nytt fönster) »
2011-10-12

Bra exempel på lokala rättningsregler vid Örebro universitet


Handläggningstiden för rättning av prov vid Örebro universitet är i genomsnitt två och en halv vecka. Det är föredömligt kort och universitetets lokala regler är ett bra exempel på utformning av sådana riktlinjer. Det konstaterar Högskoleverket efter sitt tillsynsbesök.

I en ny rapport redovisas resultatet av granskningen som visar på flera positiva sidor. Besöket genomfördes som ett led i Högskoleverkets uppdrag att bedriva tillsyn av universitet och högskolor. Föredömligt korta handläggningstider gällde även för flertalet granskade examensärenden. Rapporten konstaterar också att samtliga granskade utbildnings- och kursplaner innehåller den information som fordras enligt högskoleförordningen.

Studentrepresentationen vid Örebro universitet fungerar bra. Kritik riktas dock mot betydande brister i hanteringen av ärenden om studieuppehåll. Universitetet garanterar inte att studenter får återuppta studierna efter uppehållet.


Läs mer om och ladda ner rapporten
2011-10-07

Rekordmånga på kårdagen


Den 6 oktober anordnade Högskoleverket den årliga kårdagen. I år kom ett 80-tal studentrepresentanter från hela landet för att diskutera frågor som antagningsregler, fusk och internationaliseringens konsekvenser.

2011-10-07

Internationellt om högskolan — uppskattat nyhetsbrev


Under 2011 har ett av Högskoleverkets sju olika nyhetsbrev utvärderats av läsarna: Internationellt om högskolan. Resultatet av enkäten visar att det är ett uppskattat veckobrev för verksamma vid landets universitet och högskolor, men även i våra nordiska grannländer. Drygt 65 procent av de läsare som svarat uppger att deras egen organisation saknar motsvarande internationella nyhetsförmedling. Via enkäten har redaktionen fått in närmare 150 förslag om ämnen som läsarna önskar läsa mer om i nyhetsbrevet. Redaktionen på Högskoleverket tar nu till sig förslagen, men enkätens resultat ger inte underlag för några större förändringar av utseende, frekvens eller ämnesval.
Till läsarutvärderingenPDF

Till nyhetsbrevet Internationellt om högskolan


2011-10-05

Högskolans omvärld


Nu finns ett nytt nummer av Högskoleverkets elektroniska nyhetsbrev "Högskolans omvärld", nr 15/11. Nyhetsbrevet bevakar vad som händer inom högskoleområdet främst här i Sverige och utkommer varannan vecka. Vi ger också ut nyhetsbrev om bland annat vad som händer internationellt och inom jämställdhetsområdet.
Till Högskolans omvärld »
Till Högskoleverkets övriga nyhetsbrev »
2011-10-03

Nya antagningsregler på grundnivå från 2013


Regeringen har fattat beslut om ändrade regler som kommer att gälla dem som gått den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Gy11). Ändringarna berör betygsskala, jämförelsetal och meritpoäng. De sökande hamnar inte i en egen urvalsgrupp. De nya reglerna ska tillämpas efter den 31 maj 2013.
Läs mer om antagningsreglerna »

Regeringens pressmeddelande "Nya antagningsregler ska premiera ansträngning" (nytt fönster) »

Se regeringens webbsändning där ändringarna presenteras (nytt fönster) »