Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2011-05-31

Ja till förskollärarexamen i Gävle, Kristianstad, Mälardalen, Umeå och Örebro


Efter de många avslagen på ansökningarna om förskollärarexamen förra året, fick lärosätena en ny chans ansöka efter att ha åtgärdat bristerna i sina planerade lärarutbildningar. Högskoleverket beslutade i dag att ge högskolorna i Gävle och Kristianstad, Mälardalens högskola samt Umeå och Örebro universitet tillstånd att examinera förskollärare.
Läs pressmeddelandet
2011-05-30

Stig Hagström avliden


Stig Hagström f. 1932, universitetskansler vid Högskoleverket 1992-98, har avlidit. Hagström, professor i fysik, var de senaste tio åren verksam vid Stanforduniversitetet i Kalifornien.

2011-05-27

Nu ska fusket kartläggas och analyseras


- Vi ska främst koncentrera oss på förseelser där studenter med otillåtna hjälpmedel — eller på annat sätt — försöker vilseleda vid prov eller annan studieprestation som ska bedömas, säger verksjurist Teresa Edelman i senaste numret av Studenträtt.  

Regeringen vill också veta hur universitet och högskolor arbetar för att förebygga och upptäcka fusk och om de behöver stöd i det arbetet. Uppdraget ska vara klart senast den 30 september.


Läs mer i Studenträtt nr 2 2011PDF
2011-05-25

Ingen civilekonomexamen i Gävle


I oktober förra året ansökte Högskolan i Gävle om tillstånd att få utfärda civilekonomexamen. Högskoleverket har nu beslutat att inte bevilja ansökan. Grunden till beslutet är bedömargruppens utlåtande där man slår fast att högskolans förutsättningarna för att ge civilekonomprogrammet är otillräckliga. Högskolan i Gävle ansökte om samma examen när den infördes 2007, men fick då också avslag av Högskoleverket.  
Till beslutet och bedömargruppens yttrandePDF
2011-05-24

Allt yngre svenska nybörjare i högskolan


Svenska högskolenybörjare brukar framstå som gamla jämfört med andra länder. Men en ny analys, som för första gången redovisar medianåldern för de svenska och de utländska nybörjarna separat, visar att medianåldern bland de svenska nybörjarna var rekordlåg förra läsåret; 20,2 år. Bland de utländska nybörjarna var den däremot betydligt högre; 22,7 år.
Läs analysenPDF
2011-05-23

Nytt nummer av Nyheter & Debatt


"Antagningssystemet är ohållbart", skriver universitetskansler Lars Haikola apropå en Högskoleverkets nyligen publicerade granskning av de nya antagningsreglerna.
Till Lars Haikolas ledare

Till Nyheter & Debatt PDF


2011-05-20

Högskoleprovets roll ska diskuteras


Högskoleverket har bjudit in företrädare från landets universitet och högskolor att diskutera högskoleprovets roll i antagningen till högskolan. Konferensen äger rum i Stockholm den 1 juni 2011. Inbjudan har gått ut via rektorer vid universitet och högskolor samt till SFS. Varje deltagande organisation har möjlighet att anmäla två personer. Programmet för dagen kommer att publiceras här på webben inom kort.
Läs mer om innehåll och anmälan här
2011-05-17

Nationell referensram för examina (NQF) översatt till engelska


Den nationella referensramen för examina presenterar en översikt av det svenska högskolesystemet.

Dokumentet innehåller en beskrivning av högskolesektorn, utbildnings- och examensstrukturen, antagningsprocessen, kvalitetssäkringsprocessen samt erkännande av utländska examina.


Läs NQF på engelskaPDF
2011-05-17

Högskoleprovet — en andra chans


En tredjedel av alla nybörjare på högskolan tas in på sina högskoleprovsresultat. I höst lanseras det nya högskoleprovet. Redan nu kan man ladda ner övningsprov eller göra ett interaktiv prov på studera.nu.
Beställ broschyr (nytt fönster)
Mer info om högskoleprovet på studera.nu (nytt fönster)
2011-05-11

Högskoleverkets yttrande om ändrade antagningsregler på grund av GY2011


Högskoleverket har lämnat sitt yttrande över regeringens förslag om hur antagningsreglerna till högskolan ska anpassas för dem som börjar i den nya gymnasieskolan hösten 2011.

Verket håller med om att de föreslagna justeringarna måste göras och tillstyrker de flesta av förslagen. Högskoleverket anser dock att förslagen är otillräckliga och att antagningssystemet bör göras om i grunden. Bland annat bör systemet med meritpoäng avskaffas.


Läs hela yttrandet »PDF

Se även Högskoleverkets uppföljning av de nya antagningsreglerna till högskolan (rapport 2011:7 R) »PDF


2011-05-11

Antagningsreglerna till högskolan motverkar sitt syfte


De nya antagningsreglerna, som infördes i höstas, har fått en annan effekt än vad som var tänkt. Det lönar sig nämligen att komplettera sina gymnasiebetyg vilket är tvärtemot regeringens intentioner. Nu måste antagningssystemet till högskolan göras om från grunden, menar Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2011-05-10

Ja till yrkeslärarexamen i Umeå


Högskoleverket beslutade i dag att Umeå universitet får examinera yrkeslärare. Universitetet ansökte om samma examen förra året men fick då avslag. Högskoleverkets bedömare anser att Umeå universitet nu har förutsättningar att ge en bra yrkeslärarutbildning.
Till beslutet och bedömargruppens yttrande »PDF

Läs mer om de nya lärarexamina »


2011-05-05

Remissvar om "Svart på vitt"


Nu lämnar myndigheter och organisationer sina synpunkter på förslagen från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ). Högskoleverket skriver i sitt svar att man ser positivt på viljan att stärka incitamentsstrukturerna för jämställdhetsarbete i högskolesektorn. I princip är Högskoleverket positivt inställt till ett utökat utvärderingsuppdrag av jämställdheten vid lärosätena där ett bonussystem kan utgöra en del av systemet.
Läs remissvaretPDF
2011-05-05

Högskolan Väst granskad genom tillsynsbesök


Högskoleverkets granskning visar att studenterna är representerade i Högskolan Västs olika organ och att samarbetet tycks fungera bra. Utbildningsplanerna uppfyller kraven i högskoleförordningen — däremot saknas sammanställningar av kursvärderingar i hälften av de granskade fallen.
Läs mer och ladda ner rapporten
2011-05-04

SLU stängde av student felaktigt


Högskoleverket konstaterar att man på Sveriges lantbruksuniversitet, genom ett beslut att stänga av en student från en utbildning, agerat felaktigt utifrån högskoleförfattningarnas bestämmelser. Verket är kritiskt till SLU:s rättstillämpning och utgår ifrån att lärosätet ser till att det inträffade inte upprepas.
Läs beslutetPDF
2011-05-03

Högskoleverket avstyrker förslag om omprövning av betyg


Högskoleverket har yttrat sig över betänkandet "Riktiga betyg är bättre än höga betyg" (U2011/213/S). Verket menar att det är viktigt att betygssättningen i skolan är rättssäker men avstyrker förslaget att elever ska få rätt att få sina betyg omprövade. Det finns en risk för att omprövning av betyg kommer att missbrukas på grund av betygens betydelse vid antagningen till högskolan, och att det kommer att bli för resurskrävande för skolorna.
Läs yttrandetPDF