Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-12-30

Ny dramatisk högskola


Den 1 januari 2011 bildar Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska institutet en ny gemensam högskola - Stockholms dramatiska högskola. Syftet är att skapa en central och självklar plats för utveckling, dialog och kunskapsbildning inom film, radio, teater och tv.
Läs mer på nyhogskola.se (nytt fönster) »
2010-12-30

Blekinge tekniska högskola får kritik av Högskoleverket


Högskoleverket är kritiskt till BTH:s besked till en student utifrån lärosätets regler om avbrott i studier. Ett lärosäte bör ha turordningsregler för att bestämma hur lediga platser på en kurs eller ett program ska fördelas. Högskoleverket anser att BTH av rättssäkerhetsskäl bör besluta om tydliga regler som anger hur lediga platser ska fördelas.
Läs beslutet »PDF
2010-12-29

Många tar inte ut examen — trots en fullföljd utbildning


Var tionde student som inte tagit ut sin examen har ändå gått klart ett helt yrkesexamensprogram. Den vanligaste motiveringen är att ingen efterfrågar examensbeviset när studenten söker jobb. Det visar en ny undersökning från Högskoleverket och Delegationen för jämställdhet i högskolan.
Läs pressmeddelandet
2010-12-23

Högskoleverket kritiserar Uppsala universitet


Uppsala universitet beslutade att avslå en students ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.  Ett sådant beslut går att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Högskoleverket kritiserar Uppsala universitet bland annat för att ha lämnat felaktig information till studenten om möjligheterna att överklaga beslutet.
Till beslutet »PDF
2010-12-22

Studera.nu är en viktig informationskälla för unga


Enligt Ungdomsbarometern är Studera.nu den informationskälla som når ut bredast bland unga när det gäller information om studier.

Ungdomsbarometern har intervjuat 11 000 ungdomar om studier, karriär och framtid. Årets undersökning visar att Högskoleverkets webbportal studera.nu är en viktig källa för studieinformation till unga. Andra webbplatser med generell studieinformation har inte samma genomslag.

Studera.nu är enligt Ungdomsbarometern den informationskälla som flest sett eller fått information ifrån när det gäller studier. Fler har tagit del av information från studera.nu än från vänner och familj, studievägledare, hemskickat material, lärare eller reklam. 79 procent i åldersgruppen 23-24 år ser studera.nu som en viktig informationskälla för studieinformation. Motsvarande i åldern 21-22 år är 76 procent och i åldern 19-20 år 63 procent.
Även lärosätenas egna webbplatser är en viktig informationskälla för ungdomarna.


Till studera.nu (nytt fönster) »
Till ungdomsbarometern (nytt fönster) »
2010-12-22

Extra ansökan om lärarexamina


Högskoleverket fattade den 14 och 17 december beslut om tillstånd att utfärda yrkeslärarexamina, förskollärarexamina och grundlärarexamina. Av 96 ansökningar beviljades 56.
Verket kommer nu att genomföra en extra bedömning under komprimerad tid. Lärosäten som kommer in med en ansökan senast den 1 mars 2011 får ett beslut senast den 15 juni. Bedömningen kommer dock att ske enligt samma krav som alla bedömningar om examenstillstånd.
Läs brevet som gått ut till berörda högskolor och universitetPDF
2010-12-22

Få doktorsexaminerade i näringslivet


Två av tre personer med en doktorsexamen jobbar inom offentlig sektor, framför allt på universitet och högskolor. Betydligt färre finns ute i näringslivet. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2010-12-21

Likvärdigt, förutsägbart, transparent


I det nya kvalitetsutvärderingssystemet som införs den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket utbildningarnas resultat. Underlagen utgörs bl.a. av studenternas självständiga arbeten, lärosätenas självvärderingar, enkäter till alumner och studenternas erfarenheter från utbildningen. Utbildningen bedöms på en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet, bristande kvalitet.
Läs beslutetPDF
Ladda ner rapportenPDF
2010-12-20

Sveriges referensram för examina ska certifieras


Bolognaprocessen omfattar nu 47 europeiska länder, som gått ihop för att främja rörligheten över gränserna. Vid ett möte i London 2007 beslutade utbildningsministrarna att varje land ska certifiera sin nationella referensram för examina. Högskoleverket har utsett den expertgrupp som ska ansvara för certifieringen av den svenska referensramen till år 2012.
Läs om certifieringen »PDF
Läs om Bolognaprocessen »
2010-12-17

"Nya ansökningar om lärarexamina ska hanteras skyndsamt"


Efter Högskoleverkets beslut om vilka universitet och högskolor som får bedriva den nya lärarutbildningen, har det cirkulerat uppgifter om att verket behöver få ett uppdrag från regeringen för att kunna hantera nya ansökningar. Detta stämmer inte.

— Vi vill få till en dialog med de berörda lärosätena och Utbildningsdepartementet för att diskutera hur processen att hantera nya ansökningar kan gå så smidigt och snabbt som möjligt, säger universitetskansler Lars Haikola.


Läs hela kommentaren från Lars Haikola
2010-12-17

Listan på lärosäten som får examinera grundlärare


Högskoleverket har i dag beviljat 32 av universitetens och högskolornas totalt 59 ansökningar om tillstånd att utfärda någon eller några av inriktningarna inom den nya grundlärarexamen. De studenter som går på nuvarande lärarutbildningar berörs inte av besluten.
Läs pressmeddelandet
2010-12-16

Fortsatt stor snedrekrytering till högskolan


Studenter med välutbildade föräldrar är överrepresenterade på flera högskoleutbildningar, allra mest på läkar-, arkitekt- och psykologprogrammen. Det visar Högskoleverkets och SCB:s rapport om hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera på högskolan.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats (nytt fönster)
2010-12-15

Svenska lärosäten behöver stöd i utlandsrekryteringen från 2011


I utredningen om en mer flexibel utrikesrepresentation saknas skrivningar om den högre utbildningen. Det menar Högskoleverket i sitt remissvar. Högskoleverket pekar på att Sverige kommer att  behöva rekrytera studenter utifrån helt nya förutsättningar i och med att studieavgifter införs för studenter från länder utanför EU/EES-området. Högskoleverket anser att det är angeläget att den svenska utrikesrepresentationen så långt som möjligt bistår svenska lärosäten i denna nya utmaning.
Läs yttrandet »PDF
2010-12-14

Högskoleverket svarar på utredning om romers rätt


Utredningen innehåller en strategi för romer i Sverige. I svaret kommenterar Högskoleverket sådant som har anknytning till högre utbildning eller som rör verket. Högskoleverket är i grunden positivt till att ingå i referens- och arbetsgrupper beroende på gruppernas arbetsuppgifter. Vidare anser verket att det ska gå att kombinera modersmålslärarinriktning med annan behörighet för att ge fler romska förebilder.  Om ett uppdrag att se över forskningen i romani chib ges till Högskoleverket bör det omfatta alla nationella minoritetsspråk i landet.
Läs yttrandet »PDF
2010-12-14

Lärosätena som får examinera förskollärare och yrkeslärare


Högskoleverket har beslutat vilka högskolor och universitet som får examenstillstånd för den nya förskollärar- respektive yrkeslärarexamen. Av de 22 lärosäten som ansökte om förskollärarexamen blev 13 ansökningar beviljade. När det gäller yrkeslärarexamen fick 11 av 15 tillstånd.
Läs pressmeddelandet
2010-12-13

Nytt nummer av Nyheter&Debatt


Studenterna är högskolan, skriver Lars Haikola i sin ledare där han reflekterar över vad kårobligatoriets avskaffande betyder för studenternas relation till universiteten och högskolorna. Andra artiklar i nummer 8 handlar om forskningskommunikation, undersökningen Eurostudent och bildningens roll i officersutbildningen.  
Läs ledaren
Ladda ner Nyheter&Debatt nr 8 PDF
2010-12-09

Högskoleutbildade etablerar sig lätt på arbetsmarknaden


Det lönar sig att studera på högskolan. Åtta av tio som tog examen 2006/07 hade etablerat sig på arbetsmarknaden 2008. Allra lättast var det för bland annat ingenjörer, veterinärer och yrkeslärare. Men utländsk bakgrund kan fortfarande försvåra chanserna till etablering.
Läs pressmeddelandet
2010-12-08

Examenstillstånd i museistudier i Göteborg återkallas


Högskoleverket återkallar tillståndet att utfärda masterexamen i internationella museistudier vid Göteborgs universitet.
Till beslutet »PDF
2010-12-06

Remiss om meritpoäng för äldre sökande


Högskoleverket och Verket för högskoleservice har fått i uppdrag av regeringen att ge möjlighet för sökande med äldre gymnasiebetyg att få tillgodoräkna sig meritpoäng. Med anledning av detta har Högskoleverket skickat ut en remiss om förslag på ändringar i föreskrifterna. Synpunkter ska lämnas senast den 16 december.
Till remissen »PDF
2010-12-02

Högskolekonferens den 14-16 mars 2011


Högskoleverket anordnar nästa år— i samarbete med Lunds universitet och Malmö högskola — en högskolekonferens på temat "Högre utbildning formar individ och samhälle". Perspektivet kommer att vara såväl regionalt och nationellt som globalt. Allt ifrån Kunskapstriangeln till antagningsfrågor kommer att tas upp dels på föreläsningar, dels på ett tjugotal seminarier.
Läs mer om konferensen och ladda ner det preliminära programmet