Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-08-31

Södertörn och distanskurser


I svaret till en anmälan mot Södertörns högskola påpekar Högskoleverket att de uppgifter som lämnas i kursplanen angående tentamen inte bör vara alltför knapphändiga. Det gäller särskilt då det är fråga om distansstudier.
Till beslutetPDF
2009-08-28

Omprövning av betyg vid KTH


En student som har hämtat ut sin tentamen bör inte med automatik förlora sin rätt att begära omprövning av sitt betyg. Det skriver Högskoleverket med anledning av en anmälan mot KTH. 
Till beslutetPDF
2009-08-27

Doktoranders rätt till handledning


En doktorand har rätt till handledning även när utbildningstiden inte förlängs. Detta gäller tills fakultetsnämnden beslutar något annat. Det förtydligar Högskoleverket i ett ärende gällande Umeå universitet.
Till beslutetPDF
2009-08-25

Ja till examensrätt för Newmaninstitutet


Högskoleverket anser, efter att nya uppgifter har kommit in, att Newmaninstitutets ansökan om examensrätt i teologi inte längre bör avslås.
Läs yttrandetPDF
2009-08-25

Alla lärarutbildningar förbättrade


Nio lärarutbildningar fick sin examensrätt ifrågasatt förra året och Högskoleverket har nu följt upp utvärderingen. Samtliga utbildningar har förbättrat sig och kommer att behålla sina examensrätter.
Läs pressmeddelandet
2009-08-21

Systematiskt kvalitetsarbete vid högskolan — en grund för bra utbildningskvalitet


Högskoleverket anordnar ett endagsseminarium för målgruppen rektorer och kvalitetsansvariga vid högskolor och universitet den 8 september 2009 i Stockholm. Under seminariet presenteras erfarenheter av motsvarande granskningar i de nordiska länderna och en föredragning ges av kvalitetssäkring inom övriga Europa.
Läs mer
2009-08-20

Mest uppdragsforskning vid de äldre universiteten


Den absoluta merparten av uppdragsforskningen bedrivs vid de äldre universiteten. Mest dominerande är Karolinska institutet som ensamt står för drygt 20 procent av lärosätenas totala intäkter av uppdragsforskning.
Läs mer i kapitlet Ekonomi och samverkan i Årsrapporten
2009-08-18

Drygt 50 miljarder i intäkter


Lärosätenas totala intäkter var drygt 50 miljarder 2008. Intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskade något, eftersom lärosätena hade för få studenter och därför inte kunde utnyttja hela grundutbildningsanslaget.
Läs mer i kapitlet Ekonomi och samverkan i Årsrapporten
2009-08-17

Hälften av forskningsintäkterna till medicin och teknik


90 procent av forskningen sker inom fem av de tolv nationella forskningsämnena, nämligen medicin, teknikvetenskap, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt humaniora och religionsvetenskap, varav medicin och teknikvetenskap står för drygt hälften.
Läs mer i kapitlet Forskning i Årsrapporten
2009-08-14

Män har längre studietider än kvinnor


Att en större andel av männen har längre studietider, dvs. minst fyra år, kan komma att få större konsekvenser framöver med tanke på behörighetskravet för utbildning på forskarnivå sedan 1 juli 2007 är en avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års studier varav minst ett år på avancerad nivå.
Läs mer i kapitlet Kvinnor och män i högre utbildning
2009-08-12

Inresande studenter bidrar till jämnare könsfördelning


Bland de inresande studenterna är män i majoritet. Det innebär att den bild av könsfördelningen som redovisas i Högskoleverkets årsrapport döljer en ojämnare fördelning bland svenska studenter. Läsåret 2007/08 var 61 procent av högskolenybörjarna kvinnor, en större andel än någon gång tidigare.
Läs mer
2009-08-10

Hårdare konkurrens för kvinnor


Kvinnor konkurrerar med varandra om platser på flera, populära, ofta kvinnodominerade utbildningar, som dietist, veterinär, psykolog och logoped. Även påbyggnadsutbyggnadsutbildningar, som till exempel barnmorska, är kvinnodominerade.
Läs mer i kapitlet Kvinnor och män i högre utbildning
2009-08-07

Konferens om att undervisa på engelska


Engelskan som undervisningsspråk är här för att stanna, men hur kan högskolan minska eventuella negativa effekter? Högskoleverket belyser frågan vid en konferens den 24 november i Stockholm.
Läs mer om konferensen
2009-08-05

Bristen på förskollärare väntas förvärras


Dagens brist på förskollärare och fritidspedagoger riskerar att förvärras ytterligare i framtiden. Många med kompetens att arbeta inom dessa verksamheter väljer i stället att arbeta i grundskolans tidigare år.
Läs mer i kapitlet Utbildning och arbete
2009-08-03

Sverige blir allt mer välutbildat


Det årliga tillskottet till arbetsmarknaden av examinerade från universitet och högskolor är dubbelt så stort som antalet personer med högre utbildning som går i pension varje år. Med varje årskull högskoleutbildade som kommer ut på arbetsmarknaden sker alltså en uppgradering av kompetensen i arbetskraften.
Läs mer i kapitlet Utbildning och arbete