Utvärdering

För att du som student ska få valuta för den tid du investerar i din utbildning utvärderar vi på Högskoleverket kontinuerligt kvaliteten på alla högskoleutbildningar i Sverige. Vi utvärderar utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Här beskrivs Högskoleverkets utvärderingar av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utvärdering av utbildning på forskarnivå kommer att påbörjas i ett senare skede.

Utbildningarnas resultat i fokus


Från och med den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket utbildningarnas resultat. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Högskoleverket granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

Utvärderingarna genomförs inom ramen för Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Systemet bygger på ett uppdrag från regeringen och har tagits fram efter diskussioner med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för arbetslivet.

Maria Sundkvist
Maria Sundkvist

Slutsatser efter utvärderingssystemets första år


Det nya utvärderingssystemet sjösattes 2011. Högskoleverket har hittills fattat beslut om cirka en tredjedel av de utbildningar som ska utvärderas.  Det betyder att vi har fått en god bild av hur systemet fungerar och vilka justeringar som behöver göras. Det säger universitetskansler Lars Haikola och avdelningschef Maria Sundkvist när de summerar utvärderingssystemet.

Läs mer om deras slutsatser »

Examensmål


Målen i examensbeskrivningarna är grupperade under tre rubriker, eller kunskapsformer, som är gemensamma för alla utbildningar:
  • Kunskap och förståelse
  • Färdighet och förmåga
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt.

De utbildningar som ska utvärderas är sådana som kan leda till examen på grundnivå eller avancerad nivå. Vissa utbildningar är undantagna, som exempelvis nyinrättade utbildningar eller utbildningar som är under avveckling.

Läs mer i rapporten Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014 »

Examensarbeten väger tungt


Utvärderingssystemet lägger stor vikt vid granskning av studenternas självständiga arbeten (examensarbeten). Andra underlag är lärosätenas självvärderingar, enkäter till tidigare studenter (alumner) och studenternas erfarenheter från utbildningen.

Högskoleverkets utvärderingar genomförs av externa bedömargrupper där såväl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns representerade. Gruppen ska lämna ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning på en tregradig skala:

  • Mycket hög kvalitet
  • Hög kvalitet
  • Bristande kvalitet.

Bristande kvalitet följs upp


Det ska tydligt framgå av omdömet hur väl studenterna (och därmed utbildningarna) bedöms ha nått de utvärderade målen. Varje omdöme ska motiveras av bedömargruppen. Med utgångspunkt i bedömargruppens yttrande fattar sedan Högskoleverket beslut om vilket samlat omdöme varje utbildning får. För dem som får omdömet bristande kvalitet sker en uppföljning inom ett år. Därefter beslutar Högskoleverket om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet.

Sex utvärderingsomgångar


Utvärderingarna pågår mellan 2011 och 2014 och är indelade i sex utvärderingsomgångar.  

Till tidplan för de kommande utvärderingarna »

Frågor eller synpunkter?


Har du frågor eller synpunkter kan du använda formuläret nedan.


Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se