Kvalitetsaspekter

En högskola väljer själv om man vill bli prövad för att beviljas examenstillstånd. Vid en sådan prövning utgår bedömargruppen från vissa kvalitetsaspekter. De konkreta kriterier som kommer att gälla för varje enskild prövning utformas av den bedömargrupp som tillsätts. Vilken tonvikt bedömargruppen lägger vid de olika aspekterna beror på vilken utbildning som prövas. Aspekterna kan inte heller betraktas var för sig. Bedömarna lägger samman alla kvalitetsfaktorer och bedömer utbildningens kvalitetsnivå som helhet.

De kvalitetsaspekter som bedömargruppen utgår ifrån är följande:

Utbildningens förutsättningar


Lärarkompetens

  • antalet tillsvidareanställda och övriga lärare står i proportion till utbildningens beräknade omfattning,
  • lärarna har vetenskaplig, konstnärlig, pedagogisk och annan nödvändig kompetens för undervisning och handledning inom utbildningen,
  • lärarna kommer att ges reella möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning/eget konstnärligt utvecklingsarbete.

Utbildningsmiljö


• utbildningen kommer att ges i en forskande/konstnärligt utvecklande miljö,
• utbildningen kommer att ge förutsättningar för ett kritiskt och kreativt/reflekterande förhållningssätt,
• lärosätet ska kunna visa hur masterstudenter kommer att få del av forskarutbildnings- och forskningsmiljön.

Infrastruktur


• studenterna/doktoranderna kommer att ha god tillgång till litteratur/annat lärandematerial, informationstekniska resurser och annan nödvändig utrustning.

Utbildningens utformning


Styrdokument


• kursplanerna innehåller mål (förväntade studieresultat) som utarbetats i enlighet med examensordningen.

Undervisning, kurslitteratur och examination


• undervisning, kurslitteratur/annat lärandematerial och examination kommer att vara utformade så att de säkrar forskningsanknytning/konstnärlig utveckling och progression,
• undervisning och examination för masterstudenter kommer att utveckla förmåga att i nationella och internationella sammanhang redogöra för och diskutera vetenskapliga frågeställningar.

Utbildningens resultat


Säkring av examensmålen

  • krav finns klart dokumenterade, exempelvis i form av betygskriterier eller liknande, och framgår av instruktioner för tentamina, examensarbeten och annan examination,
  • lärosätet kan visa att utbildningen kommer att ge studenterna/doktoranderna goda förutsättningar att nå målen för utbildningen.

Säkring av utbildningens kvalitet


• det finns ett kvalitetssäkringssystem som garanterar utbildningens framtida kvalitet.
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se