Yükseköğretim Kurulu ve İsveç´teki yüksek okullara ilişkin bilgiler

Yükseköğretim Kurulu web sayfası hsv.se


Yükseköğretim Kurulu web sayfası adresi hsv.se´dir. Web sayfasında İsveç yüksek okulları hakkında genel bilgiler yer alır. Web sayfasında yer alan bilgiler arasında Yükseköğretim Kurulu, yüksek okullarla üniversitelerin işleyişi, yüksek öğrenimle ilgili yasalar, yönetmelikler ve yurt dışında görülen öğrenimlerin değerlendirilmesi hakkında bilgiler vardır. Web sayfasına yüksek okullarla ilgili güncel istatistikler, Yükseköğretim Kurulu yayınları, örneğin kurul tarafından hazırlanan raporlar ve alınan kararlar da konmuştur.

Web sayfası hsv.se İsveççedir. İsveç yüksek okullarıyla ilgili daha fazla bilgiler linkleriyle birlikte Türkçe olarak aşağıda yer almaktadır.

İsveç yüksek okulları


İsveç´te yüksek öğretim alanında sorumluluk devlete aittir. Yüksek öğretimde geçerli olacak kurallar ve kaynakların paylaşımı ile ilgili kararlar İsveç Parlamentosu ve Hükümeti tarafından alınır. Bununla birlikte üniversiteler ve yüksek okullar kendi başlarına bağımsız olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Bu, çalışmaların büyük bölümü ile ilgili kararları kendilerinin vermesi anlamına gelir.

İsveç´teki üniversite ve yüksek okullar arasında büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Bütün üniversiteler ve yüksek okulların çoğunluğu devlete aittir. Üniversitelerle yüksek okullar arasındaki tek fark, üniversitelerde okuyanların ön lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenimlerini tamamladıktan sonra öğrenimlerine araştırmacı olarak devam edebilmeleri imkanı olması ve yüksek okullarda bunun her zaman mümkün olmamasıdır.

İsveç´te 37 üniversite ve yüksek okul vardır. Üniversite ve yüksek okullar eğitim verirken ve araştırma yaparken yakın çevresindeki toplumla işbirliği yaparlar. İsveç´te yüksek okul düzeyinde eğitim verme hakkı tanınmış bazı ferdi (özel) eğitim sorumluları da vardır. İsveç´teki tüm yüksek okul ve üniversitelerin listesi adresleriyle birlikte Yüksek Öğretim Kurulu web sayfasına konmuştur.

Yükseköğretim Kurulu´nun görevleri


Yüksek okulların eğitim kalitesini artırmak için yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak


Yükseköğretim Kurulu, kontrol etmek ve eğitim kalitesinin artırılması amacıyla üniversite ve yüksek okullarda verilen eğitimleri denetler. Kurul bu şekilde ilham alınmasını ve daha iyi bir eğitim vermeleri için yüksek okullara olanaklar sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle diploma (generella examina), bir meslek icrası hakkı veren diploma (yrkesexamına) ve lisans üstü öğrenimle sonuçlanan tüm eğitimlerin dört yıllık dönemlerde değerlendirilmeleri yapılır. Değerlendirme sırasında üniversite ve yüksek okulun diploma düzenleme hakkı denetlenir. Denetleme sonunda elde edilen sonuçlardan hareketle yüksek okullara geri bildirim yapılır, raporlar yayınlanır ve ulusal eğitim portresi çıkarılır.

Yükseköğretim Kurulu yüksek okulların belirli bir eğitim için diploma düzenleme hakkı elde etmek için yaptıkları başvuruları da karara bağlar. Eğitim kalitesi talebini yerine getiren yüksek okulların başvuruları kabul edilir.

Yabancı ülkelerde görülen öğrenimlerin değerlendirilmesini yapmak


Öğrenimlerini yabancı bir ülkede tamamlayanlar öğrenimlerinin denklik işlemleri için Yükseköğretim Kurulu´na başvurabilirler. Kurul, yabancı bir ülkeden alınmış olan bir diplomanın İsveç´teki hangi öğrenime tekabül ettiğini bildirir. Yükseköğretim Kurulu yabancı ülkelerdeki öğrenimlerin denklik işlemleri hakkında üniversiteleri, yüksek okulları ve işverenleri de bilgilendirir.

Bazı yüksek öğrenimlerde İsveç´te icra edilebilmesi için önce yetkili bir makamdan ruhsat veya yetki alınmasını gerektiren bir meslek diploması verilmektedir. Yabancı bir ülkede görülen öğrenim ruhsat veya yetki alınmasını gerektiren bir meslek diploması ile sonuçlanmışsa, öğrenimin değerlendirilmesini ilgili meslekten sorumlu yetkili makam yapar

Ruhsata bağlanmış veya yetki gerektiren mesleklerden sorumlu yetkili makamların listesi aşağıda yer almaktadır.Yetkili makamların adresleri diğer bir sayfada belirtilmiştir.

Ruhsat ve yetki alınmasını gereken meslekler Sorumlu yetkili makam
Avukat Sveriges advokatsamfund »
Eczacı, Meslek Hastalıkları Uzmanı, Odyolog, Ebe, Biyotıp Analizcisi, Diyetist, Kiropraktik Uzmanı, Logoped, Doktor, Naprapati Uzmanı, Optikçi, Ortopedi Uzmanı, Psikolog, Psikoterapist, Dispanser Eczacısı, Röntgen Hemşiresi, Fizyoterapist, Hastane Fizik Tedavi Uzmanı, Hemşire, Diş Hijyenisti, Diş Hekimi Socialstyrelsen »
Yetkili Tercüman, Yetkili Çevirmen Kammarkollegiet »
Yangına Karşı Alınan Önlemleri Kontrol Memuru Myndigheten för samhällsskydd och beredskap »
Elektrik Tesisatçısı Elsäkerhetsverket »
Emlak Komisyoncusu Fastighetsmäklarnämnden »
Devlet okulları öğretmenleri Skolverket »
Sürücü Kursu Öğretmeni Transportstyrelsen »
Veteriner Jordbruksverket »
Güvenlik Görevlisi (Bekçi) Länsstyrelsen i Stockholms län »
Serbest Meslek Sahipleri İçin Tanıtma Belgesi Stockholms handelskammare »
Yabancı ülkelerde görülen öğrenimlerin değerlendirilmesinin yapılması konusunda daha fazla bilgi edinmek için Yükseköğretim Kurulu (Högskoleverket) tarafından hazırlanmış olan broşürleri okuyabilirsiniz. Broşürler PDF formatında Türkçe dahil bir çok dilde hazırlanmıştır.

Yüksek öğrenim hakkında bilgiler verir ve öğrenimi teşvik eder


Yükseköğretim Kurulu www.studera.nu sayfasında ve bastırdığı broşürlerle yüksek öğrenimle ilgili bilgiler verir. Bunun dışında internet sayfasına doktora öğrencileri için bir el kitabı da konmuştur. Yükseköğretim Kurulu, yüksek okullardaki öğrenim alışkanlığı olmayan ailelere ve İsveçli olmayıp başka bir etnik kökene mensup öğrencilerin sayısını artırmak amacıyla davranışları etkilemek için de çalışmaktadır.

Hangi öğrenimlerden sonra iş bulunması imkanı olduğunu takip eder


Yükseköğretim Kurulu devamlı olarak istihdam piyasasındaki gelişmeleri ve trendi izleyerek raporlar hazırlar. Kurul her meslek dalında tamam gelecek sayıda öğrenim gören olup olmadığını araştırır. Kurul ayrıca çeşitli meslek dallarında öğrenim gören kişilerin istihdam piyasasındaki durumlarıyla ilgili araştırmalar da yapar.

Öğrencilerin yasal haklarına saygı gösterilmesini takip eder


Yükseköğretim Kurulu üniversite ve yüksek okulların yasalar ve yönetmelikleri ne şekilde uyguladıklarını takip ederek denetler. Kurul, öğrencilerin yasal haklarına saygı gösterildiğini denetler. Denetlemeler Hükümetin verdiği yetkilere dayanılarak, resen ve kişilerin yaptıkları şikayetler üzerine yapılır.

Yüksek okul sistemiyle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar


Yükseköğretim Kurulu üniversite ve yüksek okulların faaliyetlerini inceleyerek raporlar ve belirli konularda yaptığı araştırmaları yayınlar. Kurulun bu çalışmalarında özellikle amaçlanan İsveç Parlamentosu ve Hükümetine üniversite ve yüksek okullarla ilgili olarak alacakları önemli kararlarda mesnet teşkil edecek veriler sunabilmektir. Kurulun örneğin öğretim, cinsiyet eşitliği ve fiziki engellilere eşit muamele ile ilgili olarak yaptığı araştırmaların yüksek okulların gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Yüksek okul sektörü ile ilgili istatistikler hazırlar


Üniversite ve yüksek okullarla ilgili resmi istatistiklerden Yükseköğretim Kurulu sorumludur. İstatistiklerde hangi bilgilerin yer alacağına ve bilgiler üzerinde ne şekilde çalışılacağına da kurul karar verir. Toplanan veriler arasında çeşitli öğrenim dallarına devam eden öğrenci sayısı, yüksek okullarda öğretmenlik yapanların yaşları ve cinsiyetleri, farklı konularda yapılan araştırmalara ne kadar zaman ayrıldığı yer alır. Kurul devamlı olarak incelemeler yaparak istatistikleri web sayfasına koymaktadır. Ayrıca her yıl bir yıllık rapor hazırlanır.

Diğer ülkelerdeki yüksek öğrenimi takip eder


Yükseköğretim Kurulu başta Avrupa ve ABD olmak üzere, dünyanın diğer ülkelerinde üniversite ve yüksek okullar alanında meydana gelen gelişmeleri de takip eder. Amaç öğrencilerin çeşitli ülkeler ve farklı öğrenim sistemleri arasında gidip gelmelerini kolaylaştırmaktır. Kurul güncel bilgilerle ilgili bir haber bülteni yayınlamaktadır.

Yüksek öğrenimle ilgili diğer dillerde bilgiler


Yükseköğretim Kurulu hsv.se web sayfasında İngilizce bilgiler vardır. Ancak bilgiler kısaltılmıştır.

İsveç´teki yüksek okullarla ilgili daha fazla bilgiler edinmek için Yükseköğretim Kurulu´nun "Att studera på högskolan" broşürünü okuyabilirsiniz. Arnavutça, Arapça, Boşnakça/ Hırvatça/ Sırpça, İngilizce, Fransızca, kolay İsveççe, Farsça, Rusça, Somali´ce, İspanyolca, Tayca ve Türkçe broşür bulunmaktadır. Broşür ayrıca Fince, İbranice, Romanca, Laponca ve Tornedal Fincesi dillerinde internet sayfasına konmuştur. Broşür Türkçe dahil bir çok farklı dillerde yayınlanmıştır. Broşürü PDF formatında okuyabilmek için giriniz.

Kolay İsveççe »PDF
Türkçe »PDF

Yüksek öğrenim sektöründeki diğer resmi makamlar


Centrala studiestödsnämnden, CSN, (Öğrenim Kredileri Kurulu) Öğrenci kredileri ve diğer öğrenim katkıları ile ilgili başvuruları karara bağlar.
Internationella programkontoret (Uluslararası Öğrenim Programları Ofisi) Uluslararası öğrenim programlarına katılan okullara, üniversitelere, şirketlere, örgütlere ve özel kişilere katkıda bulunur.
Svenska Institutet (İsveç Enstitüsü) Enstitünün görevi dış ülkelerde İsveç´le ilgili bilgiler yaymak ve diğer ülkelerle kültür, eğitim, araştırma ve toplum hayatı ile ilgili işbirliğinde bulunmaktır.
Sweden.se, the official gateway to Sweden. ( İsveç´le ilgili web sayfası)
Verket för högskoleservice, VHS, (Yüksek Okul Hizmetleri Dairesi) Üniversite ve yüksek okullar adına öğrenim programlarının büyük bölümüne alınacak öğrencilerin seçimini yapar.

PDF formatındaki dokümanların okunması ve broşür siparişi


PDF formatındaki dokümanların okunabilmesi için Akrobat Reader programına ihtiyaç vardır. Bu program ücretsiz olarak Adobe web sayfasından indirilebilir.

Broşürlerin Webshop sayfasından sipariş edilmesi de mümkün bulunmaktadır.