Högskolan och arbetsmarknaden

Det är viktigt att så stor andel som möjligt av alla som utbildar sig på universitet och högskolor får jobb som motsvarar deras utbildning. Det är också viktigt för högskolorna att veta hur stor efterfrågan det finns på högskoleutbildade inom olika områden. Därför tar Högskoleverket fram statistik och analyser kring detta.
Högskoleverket analyserar löpande hur väl antalet examinerade stämmer överens med arbetsmarknadens behov. Vi beskriver också hur högskoleutbildade med olika utbildningar etablerar sig på arbetsmarknaden. Här hittar du information om och länkar till våra analyser och prognoser.
 

Framtidens behov av högskoleutbildade — prognoser


Studenter behöver veta vilka utbildningar som ger bäst förutsättningar för att få jobb, och vilka som ger sämre förutsättningar, så att de kan göra väl övervägda val av utbildning.

Se Högskoleverkets arbetsmarknadsprognoser på Sök och jämför, studera.nu (nytt fönster) »

Utbildningsplanerare på olika nivåer behöver veta hur många högskoleutbildade inom olika områden som kommer att gå i pension de närmaste åren och vilka utbildningar morgondagens studenter kommer att efterfråga. Med ett gott beslutsunderlag kan de bättre anpassa utbudet på utbildning efter arbetsmarknadens och studenternas efterfrågan.
 
Följande rapport ger en prognos för tillgång och efterfrågan på högskoleutbildade inom ett trettiotal utbildningsområden. Arbetet är ett samarbete mellan Högskoleverket och Prognosinstitutet vid Statistiska centralbyrån. Klicka på rapportens titel, så öppnas den i ett nytt fönster.

Till rapporten högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden — Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/11 »PDF

Arbetssituationen för tidigare examinerade — uppföljningar


Hur har det gått för dem som tog examen inom olika områden för några år sedan? Det kan du läsa i våra rapporter om etablering på arbetsmarknaden. Där beskriver vi hur stor andel i olika kategorier av högskoleutbildade som har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi utgår från ett flertal statistiska källor över inkomst, arbetslöshet med mera.

Till rapporten om etableringen på arbetsmarknaden — examinerade 2005/06 »PDF

Arbetssituationen för forskarutbildade — uppföljningar


Visste du att 95 procent av dem som doktorerade inom samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet år 2000 var etablerade på arbetsmarknaden tre år senare, men bara 68 procent av dem som doktorerade inom naturvetenskap vid samma universitet, samma år? Detta och mycket annat kan du läsa i Högskoleverkets rapport om etableringen på arbetsmarknaden för personer med forskarutbildning. Rapporten visar bland annat att de flesta forskarutbildade, 70 procent, är anställda inom den offentliga sektorn. Universitet och högskolor är de största arbetsgivarna. Resultaten visar också stora skillnader beroende på ämnesområde. Bland ämnesområden med hög etablering är medicin, samhällsvetenskap, skogsvetenskap och teknikvetenskap, medan humaniora och naturvetenskap har lägre etableringsgrad. 
 
Till rapporten om forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden »PDF

Fler behöriga lärare — utvärdering av kompletterande utbildning


År 2002 inledde regeringen en satsning på särskild lärarutbildning (SÄL) för obehöriga lärare. SÄL har hittills genomförts tre gånger och omfattat olika lärargrupper inom förskola, skola och gymnasieskola. Syftet har varit att på kort sikt fylla behovet av behöriga lärare.

SÄL II


Sex lärosäten fick i uppdrag att erbjuda SÄL under åren 2002-2005. Knappt 5 000 obehöriga lärare deltog. Högskoleverket gjorde år 2007 en utvärdering som konstaterar att SÄL II var en ändamålsenlig utbildning som uppfyllde sitt syfte väl.

SÄL III


Den följande SÄL-satsningen (SÄL III) vände sig specifikt till obehöriga yrkeslärare inom gymnasieskolan och pågick åren 2005-2009. Utbildningar erbjöds vid åtta lärosäten. Drygt 1 000 obehöriga lärare deltog, varav drygt 600 tog examen. Högskoleverket har utvärderat även SÄL III och konstaterar att satsningen gett ett välbehövligt tillskott av behöriga lärare, men inte tillräckligt många i förhållande till behoven. Bland utvärderingens slutsatser märks också att satsningen inneburit framsteg inom lärosätesövergripande samverkan och inom valideringsverksamheten.

Till rapporten utvärdering av särskild lärarutbildning (SÄL II) — studenternas och kommunernas bedömning »PDF

Till rapporten utvärdering av särskild lärarutbildning för lärare i yrkesämnen — SÄL III »PDF

Analyser av relationer mellan högskola och arbetsmarknad


Högskoleverket publicerar regelbundet kortare analyser av enskilda företeelser inom området högskola—arbetsmarknad.
Senast uppdaterad: 2011-09-12
Kontaktperson: Lena Hed, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se