Forskning vid universitet och högskolor

Staten har ansvaret för grundforskningen och forskarutbildningen. Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskningen håller en hög vetenskaplig kvalitet. Sverige ska vara ett av världens mest forsknings- och utvecklingsintensiva länder och forskningen ska vara både bred och specialiserad. Sverige avsätter nästan fyra procent av bruttonationalprodukten (BNP) till forsknings- och utvecklingsarbete.

Forskning bedrivs vid universitet och högskolor


Den största delen av den statligt finansierade forskningen utförs vid universitet och högskolor. Sedan 1997 har alla universitet och högskolor fasta forskningsresurser. Den största delen av forskningen vid universitet och högskolor finansieras av den offentliga sektorn.

Styrelsen ansvarar för strategiska satsningar


Universitetets eller högskolans styrelse fattar beslut om strategiska satsningar och omprioriteringar i avsikt att få till stånd starka forskningsmiljöer. Styrelsen ska också stimulera universitetet eller högskolan till att profilera sig, samt ta initiativ till nationella och internationella utvärderingar av forskningsverksamheten.

Fakultetsnämnderna ansvarar för forskningen


Ansvaret för forskningen ligger dock hos fakultetsnämnderna, som består av vetenskapligt meriterade personer. Därigenom värnas den akademiska friheten.
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se