Exempel på åtgärder

Vid Högskoleverkets senaste uppföljning av lärosätenas arbete framkom exempel från olika universitet och högskolor på hur man kan bredda rekryteringen.
I rapporten Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006—2008 kan du läsa mer om åtgärderna. Exempelvis vilka universitet och högskolor som prövat dem och vilka resultat de rapporteras ha gett. Rapporten finns att hämta till höger på den här sidan.

Till rapporten uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006—2008 »PDF

Åtgärder för breddad rekrytering


Här ges exempel på åtgärder som har prövats på olika högskolor. Använd gärna listan som tips och inspiration.

Antagningen


Vid antagningen kan man exempelvis använda
 • alternativt urval, där exempelvis den sökandes bakgrund och erfarenheter kan vara urvalsgrundande
 • särskild ingång till exempelvis juristprogrammet — studenterna får prova på ämnet i en fristående kurs innan de går vidare till programmet.

Kursutbudet


Man kan också påverka genom kursutbudet, exempelvis med
 • förberedande utbildningar, som till exempel tekniskt basår
 • tydliga mål med lärosätets utbildningar
 • arbetslivsanknytning, exempelvis genom att låta arbetsplatspraktik ingå i fler utbildningar
 • projekt för invandrade akademiker som vill komplettera till exempelvis en lärarexamen
 • sommarkurser i teknik för flickor.

Undervisningen


I undervisningen kan man arbeta för breddad rekrytering genom  
 • utvecklade undervisningsformer som gör det möjligt för alla, oavsett bakgrund, att klara sina studier
 • utvecklad pedagogisk kompetens hos lärarna, exempelvis genom att stimulera engagemanget för mångfaldsfrågor
 • könsmedveten pedagogik.

Stöd vid sidan om


Man kan underlätta för fler att studera på högskolan genom stöd vid sidan om, exempelvis  
 • skriv- och språkstöd för studenterna
 • utbildning av studentambassadörer i mångfaldsfrågor
 • mentorsverksamhet
 • förbättrat mottagande av nya studenter, genom att exempelvis erbjuda språkstöd eller kurser i studieteknik
 • nätverk för studenter av underrepresenterat kön
 • alumniverksamhet med kontakt mellan högskola och tidigare studenter
 • samverkan med vuxenutbildning och arbetsförmedlingar.

Samverkan


Högskolan kan också underlätta breddad rekrytering genom samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom
 • besök på gymnasiemässor, gästföreläsare, mentorer och läxhjälp till gymnasieskolor
 • anordnande av Öppet hus, studiebesök, informationsdagar, praktikplatser, laborationer, föreläsningar, "gäststudenter" och kurser för gymnasieskolor med låg övergång till högskolan
 • fortbildning för gymnasielärare.

Studievägledning


Högskolans studievägledning kan bidra till breddad rekrytering genom
 • stärkt vägledarsamarbete, regionala vägledarnätverk
 • studievägledning via chatt och MSN Messenger
 • särskild webbplats för vägledningsfrågor
 • vidareutbildning av studievägledare.

Information och marknadsföring


Via information och marknadsföring kan man också påverka, exempelvis genom
 • marknadsföring och riktade informationsinsatser
 • översyn av bildvalet i lärosätets publikationer
 • studentenkät för att kunna förbättra informationsverksamheten.
Senast uppdaterad: 2012-04-18
Kontaktperson: Thomas FurustenMagdalena Inkinen, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se