Engelska Svenska
L  
laboratory session laboration
labour market /GB/ arbetsmarknad
labour market representative arbetslivsrepresentant
LADOK (student registry) Ladok
landscape architecture landskapsarkitektur
landscape planning landskapsplanering
language for special purposes fackspråk
language laboratory språklaboratorium
language workshop språkverkstad
late application efteranmälan
law juridik
law and society juridik och samhälle
learned society vetenskapligt samfund
learning inlärning
learning lärande
learning agreement undervisningsavtal
learning support stödundervisning
lecture föreläsning
lecture hall föreläsningssal
lecture theatre gradängsal
lecture theatre hörsal
lecturer adjunkt
lecturer högskoleadjunkt
lecturer föreläsare
lecturer högskolelärare
lectureship lektorsanställning
legislative regulations författningsbestämmelser
length of course kurslängd
level of knowledge kunskapsnivå
licentiate thesis licentiatuppsats
lifelong learning livslångt lärande
linguistics språkvetenskap
links to the labour market arbetsmarknadsanknytning
list of references litteraturförteckning
literary composition litterär gestaltning
local admissions lokal antagning
local study centre lärcentrum
location kursort