Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
V  
valbar kurs elective course
valfri kurs optional course
validering* validation
varvad teoretisk och praktisk kurs career-based course
vattenbehandling* water treatment
vattenteknik* water engineering
ventilering av avhandling public presentation of a thesis
ventilering av uppsats* public discussion of a paper
verifikation attestation
verksamhetsförlagd utbildning* placement
verkställande högskola* providing higher education institution
vetenskap* scholarship
vetenskaplig* scholarly
vetenskaplig dokumentation* research documentation
vetenskaplig forskning (se forskning)  
vetenskaplig grund disciplinary foundation
vetenskaplig kompetens academic competence
vetenskaplig konferens (se symposium)  
vetenskaplig ledare research leader
vetenskaplig oredlighet research misconduct
vetenskaplig publicering* scholarly publication
vetenskaplig publikation* scholarly journal
vetenskaplig skicklighet research expertise
vetenskaplig undersökning (se studie)  
vetenskapligt bibliotek research library
vetenskapligt samfund learned society
vetenskapligt sällskap (se vetenskapligt samfund)  
vetenskapsfond research fund
vetenskapsfält discipline
vetenskapsgren academic discipline
vetenskapskvinna (se vetenskapsman)  
vetenskapsman* researcher
vetenskapsområde* disciplinary research domain
vetenskapsteori theory of knowledge
veterinär* veterinary surgeon
veterinärexamen* Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
veterinärmedicin* veterinary medicine
veterinärmedicine doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine
veterinärmedicine högskoleexamen* Higher Education Diploma in Veterinary Medicine
veterinärmedicine kandidatexamen* Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine
veterinärmedicine licentiatexamen* Degree of Licentiate of Veterinary Medicine
veterinärmedicine magisterexamen* Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits)
veterinärmedicine masterexamen* Degree of Master of Science iin Veterinary Medicine (120 credits)
VFU (se verksamhetsförlagd utbildning)  
VG (se väl godkänd)  
vicerektor deputy vice-chancellor /GB/
vidareutbildad further qualified
vidareutbildning* continuing professional development
vidimerad betygskopia attested copy of academic transcripts
vilt- och fiskeförvaltning* fish and wildlife management
vuxenutbildning adult education
vårdhögskola University College of Health Sciences
vårdutbildning health sciences programme
vårdvetenskap health sciences
vårtermin spring semester
väktare* security guard
väl godkänd pass with credit /GB/
värderingsförmåga och förhållningssätt* judgement and approach
värduniversitet host university
växtbioteknologi* plant biotechnology
växtproduktion crop production