Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
S  
sakkunnig external expert
sakområde specialist area
salskrivning written examination
samarbetsavtal partnership agreement
samfinansiering joint funding
samhällsbyggnadsteknik* built environment
samhällsfarmaci och klinisk farmaci* social and clinical pharmacy
samhällsvetenskap* social sciences
samhällsvetenskaplig fakultet faculty of social sciences
samlat betygsdokument* transcript of courses and grades
samlat omdöme* overall assessment
sammanläggningsavhandling* compilation thesis
samordnad antagning* pooled admissions system
samverkan med det omgivande samhället third stream activities
samverkansuppgiften* third stream activities
sannolikhetsteori och statistik* probability theory and statistics
scenkonst* performing arts
schablonbidrag standard grant
schema timetable
schemalagd timetabled
schemaläggning timetabling
sekretessmarkerad personuppgift* non-disclosable personal details
sektoriell forskning sectoral research
sektoriell forskningsorganisation sectoral research body
sektorsforskning* sector-specific research
seminariekurs seminar course
seminarium seminar
sen anmälan (se efteranmälan)  
signalbehandling* signal processing
sista anmälningsdag application deadline
sista ansökningsdag (se sista anmälningsdag)  
sjukgymnast* physiotherapist
sjukgymnastexamen* Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy
sjukgymnastik* physiotherapy
sjukhusfysiker* medical physicist
sjukhusfysikerexamen* Degree of Master of Science in Medical Physics
sjuksköterska* nurse
sjuksköterskeexamen* Degree of Bachelor of Science in Nursing
självstudier self-study
självständigt arbete (se examensarbete)  
självvärdering* self-evaluation
sjöingenjörsexamen* Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering
sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen* Bachelor of Science in Marine Engineering
sjökaptensexamen* Degree of Bachelor of Science in Nautical Science
sjökaptens- och maskinteknikerexamen* Bachelor of Science in Nautical Science
skoglig doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Forestry
skoglig högskoleexamen* Higher Education Diploma in Forestry
skoglig kandidatexamen* Degree of Bachelor of Science in Forestry
skoglig licentiatexamen* Degree of Licentiate of Science in Forestry
skoglig magisterexamen* Degree of Master of Science in Forestry (60 credits)
skoglig masterexamen* Degree of Master of Science in Forestry (120 credits)
skogsmästarexamen* Degree of Bachelor of Science in Forest Management
skogs- och jordbruksvetenskap* forestry and agricultural sciences
skogsteknikerexamen* Higher Education Diploma in Forest Management
skogsvetenskap* forest science
skriftligt omdöme written assessment
skuggdoktorand* shadow doctoral student
slutbetyg* final school grades
slutförd kurs completed course
slutgenomgång (se slutseminarium)  
slutseminarium* final review
sluttentamen final examination
slöjdlärarexamen* Bachelor of Education in Crafts
snedrekrytering* recruitment imbalance
social bakgrund social background
social och ekonomisk geografi* social and economic geography
social omsorgsexamen* University Diploma in Social Care
social snedrekrytering* social imbalance in recruitment
socialantropologi* social anthropology
socialmedicin social medicine
socialpsykologi* social psychology
socialt arbete* social work
socialvetenskap social sciences
sociologi* sociology
socionomexamen* Degree of Bachelor of Science in Social Work
sommarkurs summer course
specialistkompetens specialist competence
specialistsjuksköterskeexamen* Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
speciallärarexamen Postgraduate Diploma in Special Needs Training
specialpedagogexamen* Postgraduate Diploma in Special Educational Needs
specialpedagogik special needs education
spikblad* notification of submission of a doctoral thesis
spikning* notification of the date of the defence of a doctoral thesis
språk och litteratur* languages and literature
språklaboratorium* language laboratory
språkstudier* specific languages
språkverkstad* language workshop
språkteknologi* language technology
språkvetenskap linguistics
språkvetenskaplig databehandling (se språkteknologi)  
standardbehörighet* standardised specific entry requirements
statlig högskola* public-sector university college
statlig högskoleutbildning government funded higher education
statligt universitet* public-sector university
statsanslag direct government funding
statsbidrag indirect government funding
statsvetenskap* political science
stiftelse foundation
stiftelsehögskola* endowed university college
stipendiat scholarship holder
stipendium stipend
strategisk forskning strategic research
strukturbiologi* structural biology
strömningsmekanik och akustik* fluid mechanics and acoustics
student* student
student på fristående kurs* student on freestanding course
studentambassadör* student ambassador
studentbostad student accommodation
studentfackligt uppdrag students' union post
studenthälsovård student health service
studentinflytande student influence
studentkår students' union
studentmobilitet student mobility
studentnation* student association
studentpeng (se per capita-ersättning)  
studentrepresentant student representative
studentutbyte* student exchange
studentvisum student visa
studerande (se student)  
studie* study
studieavbrott* non-completion
studieavgift tuition fee /GB/
studiebidrag* student grant
studiedokumentationssystem (se studieregister)  
studiefinansiering på forskarnivå* student finance for third-cycle studies
studieförsäkran proof of enrolment
studiegång* study path
studieintyg certificate of enrolment
studielån student loan
studiemedel* student finance
studiemedelssystem* student finance system
studiemiljö study environment
studie- och yrkesvägledarexamen* Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance
studie- och yrkesvägledning study and career guidance
studieomdöme* student assessment
studieort study venue
studieovan miljö educationally disadvantaged background
studieperiod study period
studieplan study plan
studieplats* place
studieprestation study performance
studier av offentlig förvaltning* public administration studies
studieregister* student registry
studierektor director of studies
studieresultat* credits awarded
studierådgivning (se studievägledning)  
studieskuld student debt
studiesociala frågor student welfare issues
studiesociala förmåner social welfare benefits for students
studiestöd* student finance
studietakt* rate of study
studietid programme length
studieuppehåll* approved leave from studies
studievana previous experience of studies
studievillkor conditions of study
studievägledare study adviser
studievägledning* study guidance
studieåtagande* credit load
stödundervisning learning support
subatomär fysik* subatomic physics
successiv fördjupning progressive specialisation
summativ utvärdering* summative evaluation
svenska 2 (se svenska som andraspråk)  
svenska som andraspråk Swedish as second language
svenska som modersmål Swedish as first language
svenska två (se svenska som andraspråk)  
symposium conference
systemvetenskap, informationssystem och informatik* information systems
systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning* information systems, social aspects
säljande högskola (se verkställande högskola)  
särskilda behörighetskrav* specific entry requirements
särskilda åtaganden* special mandate
särskild behörighet* specific entry requirements
särskilt organ för lärarutbildning* separate body for teacher education
sökande applicant
söktryck applicants per place