Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
H  
halvtidskontroll* mid-way review
halvtidsseminarium (se halvtidskontroll)  
handledare supervisor
handledarsystem supervision system
handledd praktik supervised placement
handledning supervision
havs- och vattendragsteknik* ocean and river engineering
hedersdoktor* honorary doctor
helfartsstudier (se heltidsstudier)  
heltidsanställd employed fulltime
heltidsanställning full-time employment
heltidsstudier* full-time study
helårsprestation* annual performance equivalent
helårsstudent* FTE
hematologi* hematology
hemtentamen take-home examination
hemuniversitet home university
hippologexamen* Higher Education Diploma in Equine Science
historia* history
hortonomexamen* Degree of Master of Science in Horticulture
humaniora* humanities
humanistisk fakultet faculty of humanities
humanistisk-samhällsvetenskaplig humanities and social sciences
husbyggnad* building technologies
husdjursvetenskap* animal and dairy sience
hushållslärarexamen Bachelor of Education in Home Economics
hushålls- och kostvetenskap* home economics and nutrition
huvudhandledare principal supervisor
huvudman accountable authority
huvudområde* main field of study
huvudsakligt område (se huvudområde)  
huvudämne* main subject
håp (se helårsprestation)  
hås (se helårsstudent)  
hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi* health care service and management, health policy and services and health economy
hälsovetenskap* health sciences
högre utbildning (se högskoleutbildning)  
högskola (1)* higher education institution
högskola (2)* university college
högskoleadjunkt lecturer
högskoleexamen 1* higher education qualification
högskoleexamen 2* Higher Education Diploma (in …)
högskoleförordningen* Higher Education Ordinance
högskoleförvaltning higher education administration
högskoleingenjörsexamen* Degree of Bachelor of Science in Engineering
högskoleintroducerande utbildning* higher education access programme
högskolelagen Higher Education Act
högskolelektor senior lecturer
högskolelärare lecturer
högskolenivå (se universitetsnivå)  
högskolenybörjare (se nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå)  
högskolepedagogik teaching and learning in higher education
högskolepoäng* credit
Högskoleprovet* Swedish Scholastic Aptitude Test
högskolesektorn* the higher education sector
högskolestudier (se högskoleutbildning)  
högskolestyrelse board of governors
högskoleutbildning* higher education
högskoleutbildning på avancerad nivå* second-cycle courses and study programmes
högskoleutbildning på forskarnivå* third-cycle courses and study programmes
högskoleutbildning på grundnivå* first-cycle courses and study programmes
högskoleväsendet the higher education sector
hörsal lecture theatre
hösttermin autumn semester