Engelska Svenska
G  
gastroenterology and hepatology gastroenterologi
gender equality jämställdhet
gender studies genusstudier
gender studies genusvetenskap
general education studies allmänt utbildningsområde
general entry requirements grundläggande behörighet
general entry requirements grundläggande behörighetskrav
general language studies and linguistics jämförande språkvetenskap och lingvistik
general literary studies litteraturvetenskap
general medicine allmän medicin
general qualification generell examen
general syllabus for third-cycle programmes allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå
genetics genetik
genetics and breeding in agricultural sciences genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
geochemistry geokemi
geology geologi
geometry geometri
geophysical engineering geofysisk teknik
geophysics geofysik
geosciences, multidisciplinary multidisciplinär geovetenskap
geotechnical engineering geoteknik
geriatrics geriatrik
gerontology, specialising in medical and health sciences gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
globalisation studies globaliseringsstudier
goal attainment måluppfyllelse
good research practice god forskningssed
government CPD initiative for teachers Lärarlyftet
government funded higher education statlig högskoleutbildning
government research funding body forskningsråd
grade betyg
grade betygsgrad
grade betygsätta
grade average jämförelsetal
grade point average betygsmedelvärde
grading criteria betygskriterier
grading scale betygsskala
grading system betygssystem
graduate examinerad
graduate school forskarskola
graduation exhibition examensutställning
graduation rate examensfrekvens
group room grupprum
group study gruppstudier
group work gruppövning
guaranteed admission platsgaranti
guest lecture gästföreläsning