Så går det till

ENIC-NARIC Sverige bedömer avslutade högskoleutbildningar som omfattar minst två års studier. Handläggningstiden är cirka fyra månader men du som ska anställa kan kontakta oss för snabbare besked.
För att utbildningen ska kunna erkännas av oss måste den vara avslutad med examen utfärdad av ett erkänt lärosäte. Bedömningen baseras på utbildningsdokument, dvs. examensbevis och ämnesförteckning, samt information om utländska utbildningssystem.

Vår metodik


Metodiken för bedömning grundar sig på "Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen" (Lissabonkonventionen). Lissabonkonventionen innebär bland annat att de anslutna länderna ska erkänna varandras utbildningar så att det blir lättare att få jobb i ett annat land än landet där man utbildat sig. Konventionen ingår i Högskoleförordningen sedan 2001.

ENIC-NARIC Sverige använder flera kriterier i bedömningen. De viktigaste kriterierna är:

  • utbildningens syfte (t.ex. om den är yrkesförberedande eller akademisk)
  • nivå eller placering i det utländska utbildningssystemet (till exempel om utbildningen ger tillträde till fortsatta högre studier),
  • studiernas omfattning (hur lång utbildningen är)
  • om utbildningens syfte, innehåll eller omfattning skiljer sig väsentligt mot svensk utbildning.

Motsvarande svensk examen


Av ENIC-NARIC Sveriges utlåtande framgår vilken svensk examen en utländsk utbildning motsvarar. Om en utländsk utbildning inte går att jämföra mot en svensk examen kan den också bedömas som motsvarande ett års studier på grundnivå, avancerad nivå eller undantagsvis på forskarnivå. Läs mer om våra bedömningskriterier här.

De svenska examina finns reglerade i Högskoleförordningen respektive Förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet.

Om Högskoleverket inte kan utfärda ett utlåtande får den sökande ett brev med information om varför utbildningen inte kan bedömas. Skälet för detta kan vara t.ex. att utbildningen inte är dokumenterad eller att den inte är avslutad.

Kontakt: enic-naric.sverige@hsv.se

Senast uppdaterad: 2012-05-24
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se