Statistiska meddelanden

Statistik är mycket användbar som underlag för planering och beslut. Därför vill Högskoleverket göra statistiken så tillgänglig som möjligt. Vi har gett i uppdrag åt Statistiska centralbyrån (SCB) att regelbundet publicera ett antal serier med statistiska meddelanden. Här kan du läsa lite om serierna och via länkar även läsa själva meddelandena.

Högskolestuderande med utländsk bakgrund


Hur stor andel av gymnasister med utländsk bakgrund går vidare till högskolestudier? Är det någon skillnad mellan olika nationaliteter? Vilka ämnen väljer de att studera? Det är några av de frågor som du får svar på om du läser serien med statistiska meddelanden om högskolestuderande med utländsk bakgrund. De publiceras vartannat år i maj. 

Till meddelandena om högskolestuderande med utländsk bakgrund »

Universitet och högskolor — grundnivå och avancerad nivå


Hur mycket betyder föräldrarnas utbildningsnivå för om ungdomar väljer att studera på högskolan? Är det skillnad mellan olika gymnasieprogram hur stor andel som läser vidare? Det och mycket annat kan du läsa om i serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor — studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå. Den publiceras i april varje år. I serien finns även Social bakgrund bland studenterna samt Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Båda dessa publiceras i december vartannat år.

Till meddelandena om grundutbildning »

Universitet och högskolor — utbildning på forskarnivå


Blir det fler eller färre som påbörjar en utbildning på forskarnivå? Hur stor andel slutför utbildningen? Hur ser könsfördelningen ut? Dessa och andra frågor hittar du svar på i serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor — Doktorander och examina på forskarnivå. Den publiceras i juni varje år.

Till meddelandena om forskarutbildning »

Universitet och högskolor — personal


Hur många lärare är anställda vid universitet och högskolor, och hur är de fördelade på olika ämnesområden? Hur många professorer når pensionsåldern inom tio år? Om det och mycket mer kan du läsa i serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor — personal. Den publiceras i juni varje år.

Till meddelandena om personal vid universitet och högskolor »

Sökande och antagna till universitet och högskolor


Är det fler eller färre som söker till högskolan nu än för ett år sedan? Hur många tas in? Vilka utbildningar har högst söktryck? De här frågorna och många andra får du svar på om du läser serien med statistiska meddelanden om universitet och högskolor — grundutbildning: sökande och antagna. Den publiceras i november varje år.

Till meddelandena om sökande och antagna »

Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se