Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

V

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Verksamhetsgren Övergripande indelning av ett lärosätes verksamhet. 1) Grundläggande högskoleutbildning 2) Forskning och utbildning på forskarnivå eller konstnärligt utvecklingsarbete Vid SLU förekommer även en tredje verksamhetsgren, fortlöpande miljöanalys. I den ekonomiska redovisningen delas grundläggande högskoleutbildning upp i: - grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev - uppdrags-verksamhet - beställd utbildning - uppdrags-utbildning Forskning och forskar-utbildning delas upp i: - utbildning på forskarnivå och forskning - uppdragsforskning Regleringsbrev
Verkställande högskola Det lärosäte som ger studenten undervisning. För att ge en tydlig bild av verksamhetens omfattning redovisas studenten vid det verkställande lärosätet även när studenten är antagen vid ett annat lärosäte (beställande högskola). Se Beställd utbildning. Officiell högskolestatistik
Vetenskapsområde Indelning för statsmakternas tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå. Med vetenskapsområde följer rätt att anordna utbildning på forskarnivå och utfärda doktorsexamen. Det finns följande vetenskapsområden: Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, medicinskt vetenskapsområde, naturvetenskapligt vetenskapsområde samt tekniskt vetenskapsområde. Regeringen beslutar om vilka vetenskapsområden som får finnas vid ett lärosäte. Universiteten har dock generell rätt att anordna utbildning på forskarnivå och kan därför utfärda doktorsexamen i samtliga vetenskapsområden. I statistiken redovisas SLU som ett eget vetenskapsområde. Prop. 1996/97 141 s. 52 HL 2 kap. 5 § HF 3 kap. 1 §
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se