Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

T

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Takbelopp Den högsta ersättning för helårsprestationer och helårsstudenter som ett universitet eller en högskola sammantaget kan erhålla under ett budgetår.   Regleringsbrev
Teknisk personal   Personalkategori / befattningskategori i personalstatistik. Officiell högskolestatistik över högskolans personal
Termin Del av läsår. Läsåret delas normalt i höst- och vårtermin. SFS 1993:1153 3 kap. 3, 7 §§
Tillgodoräknande Beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Uppdragsutbildning kan bara tillgodoräknas på grund- och avancerad nivå. Ej resursgrundande. HF 6 kap. 6-7 §§ SFS 1993:1153 2 kap 3 § Regleringsbrev
Timlärare Tidsbegränsad anställning av lärare motsvarande högst 20 procent av en heltidsanställning. Anställning om högst ett år i taget som får förnyas. HF 4 kap. 1, 30 §§
Tjänstebenämning Lärosätets indelning av personal efter ”arbetsuppgift” som används i statistiken över personalen vid universitet och högskolor. Hämtas från lärosätenas löneredovisningssystem. SFS 1993:1153 3 kap. 8 § Officiell högskolestatistik över högskolans personal
TUA-ersättning Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården. I avtalet regleras bl.a. ersättning för landstingens medverkan i tandläkarutbildning och kliniskt inriktad odontologisk forskning, den s.k. TUA-ersättningen eller det s.k. TUA-anslaget. Berörda lärosäten är Göteborgs universitet och Umeå universitet. Karolinska institutet och Malmö högskola bedriver den kliniska delen av tandläkarutbildningen inom ramen för egna tandvårdscentraler.  
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se