Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

P

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Poäng   Se Högskolepoäng.  
Poängomfattning i examen Den enskilde studentens poängomfattning i examen. Begreppet behövdes för examina på studier enligt tidigare bestämmelser.  
Prestationsgrad Antal helårsprestationer i relation till antal helårsstudenter. Se Helårsstudenter och helårsprestationer  
Professor Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare vid universitet och högskolor. Används också som en personalkategori i statistiken över högskolans personal. Där ingår också bl.a. gästprofessor och adjungerad professor. HF 4 kap. 1, 5, 6, 30 §§HF 4 kap. 11 och 12 §§
Program   Se Utbildningsprogram  
Programfart Den genomsnittliga takt med vilken ett utbildnings-program vid ett visst tillfälle ges t.ex. heltid eller deltid. Jämför Kurstakt. Ladok
Programnybörjare Student som för första gången registreras på kurs inom utbildningsprogram. Programnybörjare i Officiell högskolestatistik är en student bara en gång per yrkesexamen oavsett lärosäte och oavsett byten av studieinriktning inom samma examen. I lokal uppföljning betyder programnybörjare nybörjare på enskilt program vid lärosätet, oavsett om det är ett yrkesprogram eller ett generellt program. Officiell högskolestatistik
Programort Den ort där huvuddelen av undervisningen inom ett program bedrivs. Vid utlandsförläggning är ort lika med land. Jämför Kursort. Ladok NyA
Programtillfälle Specifikation av utbud av visst utbildningsprogram med angivande av start-termin, programfart, undervisningsform, programort och finansieringsform. Jämför Kurstillfälle. Ladok NyA
Prov Muntlig, skriftlig eller annan form av examination på kurs, del av kurs eller moment inom del av kurs.   HF 6 kap. 15 § HF 6 kap. 35 §, 39 § HF 10 kap. 1-2 §§ SFS 1993:1153 2 kap. 3 §
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se