Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

N

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Nationellt forskningsämne Gruppering av forskningsämnen som fastställs av SCB:s programråd för forskningsstatistik. Gruppering i tre olika nivåer: 12 nationella forsknings- ämnesområden (2-siffernivå), 55 nationella forskningsämnes- grupper (3-siffernivå) och ca 245 nationella forskningsämnen (4-siffernivå) Officiell FoU-statistik Officiell högskolestatistik över högskolans personal och utbildning på forskarnivå
Nettostudietid   Se Studietid i forskarutbildning – nettostudietid  
Nivå, utbildning på Högskoleutbildning förekommer på tre olika nivåer: Grundnivå Avancerad nivå Forskarnivå   HF 7 kap. HL 1 kap. 7 §
Nollaktiv (Utbildning på forskarnivå)   Se Aktivitet  
NU-statistikdatabasen Högskoleverkets interaktiva statistikdatabas (Nationell uppföljningsdatabas) med aktuell högskolestatistik. Databasen är tillgänglig via Högskoleverkets hemsida: www.hsv.se.  
NyA Gemensamt antagningssystem för samordnad antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå. Systemägare: Verket för högskoleservice. Flertalet lärosäten deltar.  
Nybörjare i utbildning på forskarnivå Doktorand som viss termin för första gången redovisar aktivitet om minst 1 % under ett kalenderhalvår. Nybörjare i utbildning på forskarnivå räknas från det kalenderhalvår som doktoranden påbörjar sina studier (registreras första gången). Officiell högskolestatistik över utbildning på forskarnivå
Nybörjare, högskola- Student som för första gången är registrerad i utbildning på grund- eller avancerad nivå vid ett visst universitet eller en viss högskola. Synonymt används begreppet ”Nybörjare vid en viss högskola”. Officiell högskolestatistik
Nybörjare, högskole- Student som för första gången är registrerad i utbildning på grund- eller avancerad nivå i Sverige.   Officiell högskolestatistik
Nätuniversitetet Sveriges nätuniversitet är en samverkansform för universitet och högskolor avseende IT-stödd distansutbildning som registrerats hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU). NSHU ansvarar för en databas där kurserna registreras. Syftet är att stödja och främja utvecklingen av IT-stödd distansutbildning. Myndigheten ansvarar också för webbportalen där utbildningsutbudet visas upp. Lärsosätena anordnar och svarar själva för den utbildning som ingår i nätuniversitetet SFS 2002:25 SFS 2002:26
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se