Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

M

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Magisterexamen   Se Examen på avancerad nivå.  
Magisterexamen med ämnesbredd (93 års examensordning) Generell examen med av respektive lärosäte fastställd inriktning, omfattande minst 40 poäng/60 högskolepoäng, varav ett självständigt arbete om minst 10 poäng/15 högskolepoäng. Magisterexamen med ämnesbredd finns inte i nu gällande examensordning, men får avläggas t.o.m. 2015.  
Magisterexamen med ämnesdjup Generell examen omfattande minst 160 poäng/240 högskolepoäng och innefattande fördjupade studier i huvudämnet, varav ett självständigt arbete om minst 20 poäng/30 högskolepoäng eller två om vardera 10 poäng/15 högskolepoäng. Magisterexamen med ämnesdjup finns inte i nu gällande examensordning, men får avläggas t.o.m. 2015.  
Masterexamen   Se Examen på avancerad nivå.  
Meritkurs   Se Meritvärdering och HF Bilaga 3.  
Meritpoäng   Se Meritvärdering och HF Bilaga 3.  
Meritvärdering (av betyg) Bestämmelser för hur betyg från gymnasieskolan skall värderas vid urval av sökande till högskolan. Allt som har med meritvärdering av betyg, såsom betygsvärde, siffervärde, jämförelsetal, meritkurs, meritpoäng, etc. finns beskrivet i HF Bilaga 3. HF Bilaga 3
Moment   Se Delkurs  
Mål för antal examina I regleringsbrev fastställda mål för lägsta antal avlagda examina av viss kategori   Regleringsbrev
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se