Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

L

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Ladok Ladok är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. Idag ingår 34 högskolor i konsortiet samt Centrala studiestödsnämnden (CSN). Se även studieregister  
Land där kursen huvudsakligen ges   Se Kursort  
Lektor Läraranställning som kräver doktorsexamen eller motsvarande. För lektorer inom konstnärlig verksamhet gäller andra behörighetskrav. Används också som en personalkategori i statistiken över högskolans personal. I personalstatistiken ingår bland lektorer också bl.a. biträdande professor, adjungerad lektor högskolelektor, överläkare. HF 4 kap. 1, 7, 8, 30 §§ Officiell högskolestatistik över högskolans personal
Licentiatexamen Examen inom forskarut-bildning som avser etapp om minst 120 högskolepoäng varav minst 60 ska utgöras av en vetenskaplig uppsats. Licentiatexamen kan också utgöra del av utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. HF 6 kap. 30 §, 34 § HF bilaga 2
Lokalvårdare   Personalkategori/ befattningskategori i statistiken över högskolans personal avseende personal med lokalvårdande arbetsuppgifter. Officiell högskolestatistik över högskolans personal
Låneram Det högsta belopp till vilket en statlig myndighet vid varje tidpunkt får ha tagit upp lån för att finansiera anlägg-ningstillgångar. En låneram för varje statligt lärosäte fastställs årligen av regeringen. Regleringsbrev SFS 1996:1188
Lärare, anställning som Universitet och högskolor får anställa lärare som professorer (inbegripet adjungerade professorer), lektorer (inbegripet adjungerade lektorer), adjunkter (inbegripet adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare och gästlärare. Inom ramen för en försöksverksamhet får biträdande lektorer anställas som lärare. Andra kategorier av lärare får inte anställas. Se också respektive kategori HL 3 kap. HF 4 kap.
Lärarlyftet Satsning på fortbildning och vidareutbildning av lärare i skolväsendet. Se Högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen samt Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare. Inom lärarlyftet finns också en satsning på utbildning på forskarnivå för lärare. Proposition 2006/07:1, se bl.a. sid. 130 och 179 Proposition 2007/08:1, se bl.a. sid. 103
Lärosäte   Begrepp som används för universitet och högskolor. SCB - högskolestatistik
Läsår   Höst- och vårtermin sammantagna. Omfattningen är inte reglerad i författning. CSN infordrar särskild uppgift om terminens och läsårets start- och slutdatum. SCB - högskolestatistik
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se