Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

K

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Kandidatexamen Generell examen på grundnivå, omfattande 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen. Fullständiga fordringar för examen anges i högskole-förordningen, bilaga 2 eller SFS 1993:221 samt i förekommande fall i lokala examensförordningar. HF bilaga 2 SLU-F
Klinisk assistent Tidsbegränsad anställning endast för den som avlagt läkar- eller tandläkarexamen eller antas till eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom medicinskt vetenskapsområde. En klinisk assistent skall arbeta inom klinisk utbildning och forskning.Tillhör kategorin Annan undervisande och forskande personal i personalstatistiken. HF 5 kap. 8-12 §§
Kommun där kurs huvudsakligen ges   Se Kursort  
Kompletteringsgrupp Urvalsgrupp där kompletteringar får tillgodoräknas i meritvärdet. Detta träder i kraft 2010. I Bilaga 3 kallas kompletteringsgrupp för Grupp 2. Jämför Direktgrupp (Grupp 1). HF bilaga 3, träder i kraft 1 jan 2010.
Kompletterande utbildningar särskilt riktade till utländska akademiker Utländska akademiker kan komplettera sin tidigare utbildning i avsikt att få en anställning och för att kunna möta specifika nationella krav inom vissa yrken. Förutom den s.k. aspirantutbildningen (se Särskild teoretisk och praktisk utbildning) är flertalet av de kompletterande utbildningarna uppdragsutbildningar som köps av AMS. Regleringsbrev
Konstnärliga examina Konstnärlig högskoleexamen Konstnärlig kandidatexamen Konstnärlig magisterexamen Konstnärlig masterexamen Fr.o.m. 2007 är konstnärliga examina en särskild kategori av examina i examensordningen. HF bilaga 2
Konstnärligt utvecklingsarbete Konstnärligt utvecklingsarbete utgör (alternativt ingår i) verksamhetsgrenen forskning vid högskolor med konstnärlig utbildning. En särskild nämnd med ansvar för det konstnärliga utvecklingsarbetet skall finnas inrättad vid lärosäten med konstnärlig utbildning. HL 1 kap. 2, 4, §§ HF 3 kap. 6 § HF 4 kap. 3 § Regleringsbrev
Kurs Den största enhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som åsätts betyg och för vilken det finns en fastställd kursplan. Även poänggivande praktik är kurs. Kurspaket är ej en kurs, utan flera. Kurser förekommer i praktiken även på forskarnivå, men är ej föreskrivna i förordning. HF 6 kap. 13 §, 14 §, 15 § NyA
Kursbevis Dokument som utvisar att viss student godkänts i kurs.   HF 6 kap. 20 §
Kursens högskolepoäng- omfattning Det antal högskolepoäng som kursen är åsatt i kursplan. 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. HF 6 kap. 15 § SFS 1993:1153 3 kap. 3 §
Kursens tidsperiod Tid från kurstillfällets första till dess sista dag. Används av CSN för beräkning av studietid. Grundas på uppgifter från lärosäte (start- och slutvecka) och student. SFS 1999:1395 SFS 2000:655 Studiestöds- förordningen Ladok
Kursklassificering Hänförande av kurs till ett eller flera utbildnings-områden för beräkning av ersättningar för helårs-studenter och helårs-prestationer eller till för annat ändamål fastställd klass, t.ex. finansieringsform, ämnes-grupp och fördjupning. Andra indelningar av kurser i klasser förekommer, t.ex. för interna uppföljningsändamål. Lärosätet beslutar själv om kursklassificering. SFS 1993:1153 3 kap 3 §
Kursomgång Beteckning som används för att skilja kurstillfällen åt där de andra specifikationerna som krävs för att identifiera ett kurstillfälle är identiska. Exempel: Biokemi C, 15 högskolepoäng, (fristående kurs, normal undervisningsform, dagtid, kurstakt 100 %, kursort högskoleorten, starttermin ht -07), ges med start både vid terminsstart och vid terminsmitt. Ladok
Kursort Den kommun/det land där huvuddelen av undervisningen sker eller, vid distansundervisning, huvuddelen av sammankomsterna sker. Kommun är i de flesta fall högskoleorten. Kommun anges med läns- och kommunkod enligt SCB:s kodförteckning. Vid distansundervisning där studierna genomförs med lika antal sammankomster i flera kommuner eller utan sammankomster, skapas särskilda ”kommunkoder”. Utländska kursorter anges med en 2-ställig landskod enligt ISO-standard (ISO 3166-1:1997). SFS 1993:1153 3 kap. 3 § Ladok NyA
Kurspaket   Se Kurstillfälle.  
Kursplan Obligatoriskt dokument som definierar och ger föreskrifter för kurs. Kursplan fastställs av rektor eller på rektors delegation. Minimikrav på innehåll i kursplan föreskrivs i Högskoleförordningen. HF 2 kap. 3 § HF 6 kap. 14 §
Kurstakt Den takt med vilken utbildning vid visst kurstillfälle ges, t.ex. heltid eller deltid. Kurstakten anges i procent av genomsnittlig högskolepoäng per vecka under hela kursperioden (1,5 högskolepoäng per vecka = 100 %). SFS 1993:1153 3 kap. 3 § Ladok NyA
Kurstid Tid på dygnet alternativt dagar under veckan då undervisning huvudsakligen sker. Exempel: dag, kväll, veckoslut, blandad. Ladok NyA
Kurstillfälle Specifikation av visst antagnings- och/eller registreringsalternativ för kurs. Ett kurstillfälle definieras av kurs, kursens tidsperiod, starttermin, kurstakt, kursort, kurstid, undervisningsform, finansieringsform och kursomgång. Kurs definieras av en kursplan. Vid specifikation av kurstillfälle i Ladok anges även hur kursens poäng fördelar sig mellan terminer. Flera kurstillfällen kan sammanföras till ett kurspaket i antagnings- sammanhang. SFS 1993:1153 3 kap. 3 § Ladok NyA
KY, Kvalificerad yrkesutbildning Eftergymnasial utbildningsform som bygger på nära samarbete mellan arbetslivet och olika utbildningsanordnare (gymnasieskola, komvux, universitet/högskola och utbildningsföretag). Utbildningen finansieras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, som också fastställer utbildningsplanerna. En kvalificerad yrkesexamen omfattar normalt 80 KY-poäng. Kurserna i KY kan i undantagsfall tillgodoräknas inom högskolan, men det avgörs av respektive lärosäte. SFS 2001:239 SFS 2001:1131
Köpande högskola   Se Beställande högskola  
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se