Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

I

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Identitetsuppgifter Namn och personnummer. I de fall svenskt person-nummer saknas skapas ett nationellt interims-personnummer. SFS 1993:1153 2 kap. 5 §
Inresande student Utländsk student som har kommit till Sverige för att studera och som är registrerad vid ett svenskt lärosäte. Synonymt med Utländsk student. Här ingår både inresande studenter inom utbytesprogram och inresande studenter som kommer till Sverige på egen hand (Free movers). Inresande studenter avräknas inom takbeloppet. Officiell högskolestatistik
Inriktning på examen Precisering av vissa examensbenämningar i eller enligt examensordningen. Inriktningen för en generell examen anges normalt i form av ett för- eller efterled till examensbenämningen. Inriktning på yrkesexamen skall i vissa fall anges enl. HF, bilaga 2 och SFS 1993:221. HF bilaga 2 SLU-F
ISCED 97 ISCED = International Standard Classification of Education. ISCED 97 är den internationella standarden (nomenklaturen) för utbildningsklassificering. UNESCO är huvudansvarig för ISCED 97. Nivå enligt ISCED 97 översatt till det svenska utbildningsväsendet: 0 = förskolenivå 1 = årskurs 1-6 2 = årskurs 7-9 3 = gymnasieskolan 4 = eftergymnasial utbildning kortare än 2år 5a = högskoleutbildning, min 3 år, normalt 4 år eller längre 5b = högskole- eller annan eftergymnasial utbildning, normalt 2-3 år 6 = utbildning på forskarnivå.  
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se