Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

H

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Heltid - kurs   Se Kurstakt  
Heltidspersoner – anställda Se Helårspersoner    
Heltidsstuderande Student som är registrerad vid visst lärosäte för högskolestudier omfattande minst 1,5 högskolepoäng per vecka i genomsnitt under en termin. Motsvarar registrering om 30 högskolepoäng/ termin eller 60 högskolepoäng/ år. Studenter klassificeras som heltidsstuderande av SCB. Uppgiften härleds från bl.a. Ladok-uppgifter om studietakt för kurstillfälle. NU-statistik- databasen
Helårspersoner – anställda (tidigare Heltidspersoner) Antalet anställda personer omräknat till heltids-arbetande under ett år. Omräkningen innebär att deltidsanställd personal ingår i summan av antalet helårspersoner med den procentandel av en helårsanställning som deras anställning utgör. En halvtidsanställd person ingår således i summan som 0,5 helårspersoner. Korrigering bör göras för tjänstledigheter. Officiell högskolestatistik över högskolans personal
Helårsprestationer Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60. Ersättning för redovisade helårsprestationer erhålls enligt föreskrifter i regleringsbrev. Regleringsbrev
Helårsstudenter Antalet studenter som är förstagångs- registrerade resp. fortsättnings- registrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskole- poängomfattning under en viss period dividerat med 60. Ersättning för redovisade helårsstudenter erhålls enligt föreskrifter i regleringsbrev. Regleringsbrev
Huvudområde (2007 års examensordning) Huvudsakligt område för utbildningen. Tillämpas enligt examensordningen för generella och konstnärliga examina. HF bilaga 2
Huvudämne (1993 års examensordning) Av lärosäte fastställt ämne med möjlighet till de fördjupade studier, inklusive självständigt arbete, som krävs för kandidat- respektive magisterexamen.   I punkterna 4 och 5 i övergångs- bestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i högskole- förordningen (1993:100) anges att de äldre examina fortfarande kan utfärdas under vissa förutsättningar.
Högskola Utbildningsanordnare för högre utbildning och forskning vars huvudsakliga verksamhet regleras i HL och HF. Vissa enskilda utbildningsanordnare som av regeringen har tillstånd att utfärda examina inom utbildning på grund-, avancerad och/eller forskarnivå har valt att benämna sig högskola. Högskoleverket prövar och beslutar om tillstånd för statliga högskolor att utfärda examina inom utbildning på grund- och avancerad nivå. En högskola kan – efter prövning av Högskoleverket – av regeringen tilldelas ett eller flera vetenskapsområden och därmed erhålla tillstånd att inom dessa utfärda examina på forskarnivå. Statliga högskolor kan – efter prövning av Högskoleverket – av regeringen ges rätten att benämnas universitet (se d:o) och därmed erhålla tillstånd att inom samtliga vetenskapsområden utfärda examina på forskarnivå. Statliga högskolor förtecknas i bilaga 1 i högskoleförordningen. HF bilaga 1
Högskolanybörjare   Se Nybörjare, högskola-  
Högskoleexamen Generell examen med viss inriktning som omfattar 120 högskolepoäng. Lärosäte med examensrätt bestämmer möjliga inrikt-ningar. HF bilaga 2
Högskoleintroducerande utbildning Utbildning på grundnivå om högst 30 högskolepoäng samordnad med gymnasial vuxenutbildning. Kallas vanligen collegeutbildning. SFS 2002:763
Högskolekod Kod för lärosäte i Sverige eller utomlands. Svensk kod, se bilaga 1 till denna manual. För europeiska lärosäten används ERASMUS koduppsättning. För resten av världen kan STARS kodlista användas, se STARS. Ladok NU-statistik- databasen NyA
Högskolenybörjare   Se Nybörjare, högskole-  
Högskolepoäng Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen. 1,5 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under en vecka. Högskolepoäng har en nära koppling till ECTS-poäng. 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Enligt tidigare bestämmelser motsvarade en veckas heltidsstudier en poäng. HF 6 kap. 2 §
Högskoleprovet Ett nationellt prov som högskolor använder vid urval till sådan utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare. Resultatet är giltigt till utgången av det kalender- halvår som infaller fem år efter provtillfället. Provet är avgiftsbelagt. Högskoleverket svarar för provet på regeringens uppdrag. HF 7 kap. 12 § 13 §, 20 §, 21 §, 23 §, 26 §
Högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Satsning för att öka andelen behöriga lärare i skolan. Ingår i Lärarlyftet (se d:o). Antagning 1 juli 2007 – 31 dec 2009. Pågår t.o.m. 30 juni 2010. SFS 2007:224
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se