Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

F

 Begrepp  Definition Kommentar Förekomst
Fakultetsnämnd Nämnd med ledamöter enligt 2 kap. 6 § i Högskolelagen som ansvarar för forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnden ansvarar också för utbildning på grund- och avancerad nivå om inte särskilda organ för denna finns. Det skall finnas minst en fakultetsnämnd vid varje universitet och vid varje högskola där det finns vetenskapsområde. Lärosätet bestämmer vilka fakultetsnämnder som skall finnas. HL 2 kap. 5a § HF 3 kap. 3 §
FFG-registrering För första gången registrerad. Se Registrering av student Ladok
Finansieringsform (inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå) Beteckning för att klassificera visst kurs- eller programutbud utifrån krav på uppföljning av studerande och särredovisning av studier bl.a. i högskolornas årsredovisningar (motsv.). Exempel: - olika former av uppdragsutbildning - kurser ingående i beställd utbildning. Ladok
Finansieringsplan (för studiefinansiering i utbildning på forskarnivå) Plan för hur en doktorands forskarstudier skall finansieras, dvs. doktorandens försörjning. Se även Försörjningstyper och Studiefinansiering i utbildning på forskarnivå. Högskolornas policydokument
Forskarassistent Tidsbegränsad anställning som kräver doktorsexamen eller motsvarande. Meriteringsanställning efter doktorsexamen. Forskarassistenter skall i huvudsak bedriva forskning. Se Lärare, anställning som HF 4 kap. 1 §, 10 §, 30 §
Forskarskolor, nationella Definieras här som av regeringen och med särskilda medel inrättade forskarskolor för utbildning på forskarnivå. Det finns även andra forskarskolor. SFS 1993:1153 3 kap. 7 §
Forskarstuderande   Begreppet används i personalstatistiken för bl.a. doktorand med doktorandanställning och assistent med utbildningsbidrag m.fl. Officiell högskolestatistik över högskolans personal
Forskarnivå, utbildning på Utbildning inom högskolan som bygger på 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng i ett ämne. Utbildning på forskarnivå avslutas med doktorsexamen. En etapp om 120 högskolepoäng kan avslutas med licentiatexamen. HL 1 kap. 2 §, 7 §, 9a §, 10a § HF bilaga 2
Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU)   Begreppet används bl.a. i SCB:s forskningsstatistik och definieras i Frascati-manualen. Frascati- manualen
Forskningsbidrag Medel för forskning från extern finansiär och där bidragsgivaren inte kan förbehålla sig rätten till resultaten.   Frascati- manualen
Frascati-manualen Proposed standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Frascati Manual 2002. Dokument som ligger till grund för definitioner inom OECD:s forskningsstatistik. SCB använder Frascati-manualen för sin insamling av forskningsstatistik. Högskoleverket - ekonomiska mallar
Free mover Student som på egen hand ordnar sina studier utomlands, dvs. utanför utbytesprogram. Kan avse såväl svenskar som reser utomlands för studier, som utländska studenter som reser till Sverige för att studera. Enstaka free movers förekommer också inom Erasmusprogrammet. De hänförs i statistiken till gruppen utbytesstudenter.  
Fördjupning Klassifikation av kurs med utgångspunkt i kravet på successiv fördjupning inom huvudområde för generella examina. För närvarande genomförs, på SUHFs och NSHUs uppdrag, ett arbete i avsikt att åstadkomma beteckningar för progression. Ett förslag kommer att finnas i februari 2008 och beteckningarna väntas vara helt klara hösten 2008. Avsikten är att detta skall kunna tillämpas på hela kursutbudet.  
Försörjningstyper i utbildning på forskarnivå Olika typer av finansiering av studierna. Se även Studiefinansiering, utbildning på forskarnivå. Redovisning av försörjning skall enbart avse den del av doktorandens verksamhet som avser utbildning på forskarnivå. Summan av försörjningstyperna skall alltid bli 100 procent av doktorandens aktivitet även om doktoranden har lägre aktivitetsgrad. Försörjningstyper som fastställs av Högskoleverket och samlas in av SCB -           Anställning som doktorand vid ett universitet eller en högskola.-           Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen.-           Utbildningsbidrag-           Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver utbildning på forskarnivå inom anställningen.-           Anställning som läkare med utrymme att bedriva utbildning på forskarnivå inom anställningen. -           Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen. -           Stipendium -           Övrigt, dvs. försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till utbildning på forskarnivå. Här redovisas även studiemedel SFS 1993:1153 3 kap. 7 § Officiell högskolestatistik över utbildning på forskarnivå Ladok
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se