Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

E

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
ECTS-betyg European Credit Transfer System, internationellt jämförbar översättningsskala för betyg som rankar studenternas prestationer enligt följande: A de bästa 10 % B följande 25 % C följande 30 % D följande 25 % E följande 10 % FX underkänt – visst arbete krävs för godkänt F underkänt – avsevärt arbete krävs för godkänt De sju betygsgraderna används också i Sverige vid vissa lärosäten och för vissa utbildningar som ordinarie betygsskala, men då som absoluta och inte som relativa betyg. EU-kommissionens hemsida http://ec.europa. eu/ education
ECTS-poäng European Credit Transfer System, internationellt jämförbart poängsystem som syftar till att underlätta studenternas rörlighet. 60 ECTS-poäng motsvarar ett års heltidsstudier. Se också Högskolepoäng.  
Enskild utbildnings- anordnare   Se utbildnings- anordnare Regleringsbrev SFS 1993:792
Erasmus Erasmus är det största av EU:s program inom högre utbildning och det vänder sig till universitet och högskolor. Erasmus- programmet erbjuder möjlighet till bl.a. utbyte och praktik för studenter och lärare inom högre utbildning i Europa. Målen är att stödja förverkligandet av ett europeiskt område för högre utbildning, att uppnå ökad kvalitet i student- och lärarmobilitet samt att förstärka bidraget från högre utbildning och avancerad yrkesinriktad utbildning till innovations- processen. Internationella program- kontoret
EU:s program för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande startade 2007 och syftar till ökat samarbete och ökad rörlighet inom EU. Programmet för livslångt lärande består av delprogrammen Comenius (för skolor), Erasmus, se d:o (högskoleutbildning), Grundtvig (vuxenutbildning) och Leonardo da Vinci (yrkesutbildning). Internationella program- kontoret
Examen, grundläggande högskoleutbildning (1993-års examensordning) Fullgjorda kursfordringar (motsv.) enligt de krav för examen som anges i Högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning eller i bilaga till förordning för Sveriges lantbruks-universitet. Inom grundläggande högskoleutbildning får följande examina avläggas: - magisterexamen med ämnesdjup (minst 160 p) - magisterexamen med ämnesbredd (minst 40 p) - kandidatexamen (minst 120 p) - högskoleexamen (minst 80 p) - yrkesexamina enl. Högskole- förordningen, bil. 2 - examina enl. förordning för Sveriges lantbruks- universitet - examina enl. äldre studieordning. Inom utbildning på forskarnivåen får följande examina avläggas. - doktorsexamen enl. Högskole- förordningen, bil. 2 - licentiatexamen enl. Högskole- förordningen, bil. 2 I punkterna 4 och 5 i övergångs- bestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i högskole- förordningen (1993:100) anges att de äldre examina fortfarande kan utfärdas under vissa förutsättningar.
Examen på grundnivå (2007 års examensordning) Fullgjorda kursfordringar (motsv.) enligt de krav för examen som anges i Högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning eller i bilaga till förordning för Sveriges lantbruks-universitet. Inom utbildning på grundnivå får följande examina avläggas: – Högskoleexamen (120 hp) –         Kandidatexamen (180 hp) –         Konstnärlig högskoleexamen (120 hp) –         Konstnärlig kandidatexamen (180 hp) –         Yrkesexamina enligt Högskole- förordningen, bilaga 2. HF bilaga 2
Examen på avancerad nivå (2007 års examensordning) Fullgjorda kursfordringar (motsv.) enligt de krav för examen som anges i Högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning eller i bilaga till förordning för Sveriges lantbruks-universitet. Inom utbildning på avancerad nivå får följande examina avläggas: –         Magisterexamen (60 hp) –         Masterexamen (120 hp) –         Konstnärlig magisterexamen (60 hp) –         Konstnärlig masterexamen (120 hp) Yrkesexamina enligt Högskole- förordningen, bilaga 2 HF bilaga 2
Examen på forskarnivå (2007 års examensordning)   Inom utbildning på forskarnivå får följande examina avläggas: –         Licentiatexamen –         Doktorsexamen HF bilaga 2
Examensbenämning Namn på examina på utbildning på grund- avancerad och forskarnivå enligt Högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning eller i bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. I vissa fall skall utöver benämning även inriktning anges. HF bil. 2 SLU-F
Examensarbete Självständigt arbete som krav för examen. Redovisas som kurs eller del av kurs. HF, bilaga 2 Examensordning
Examensbevis Bevis över avlagd examen. Utfärdas på studentens begäran av lärosäte med examensrätt för den berörda examen. I examensbeviset skall, där examensordningen så föreskriver, examens huvudsakliga inriktning (motsv.) anges. HF 6 kap. 9 § och 10 §
Examensdatum Det examensdatum som anges i Ladok. Lärosätena tillämpar olika praxis. Se Datum för utfärdande av examensbevis Jfr Datum för sist avklarade kurs (motsv.) ingående i examen. Ladok
Examensfrekvens   Se Genomströmning  
Examensmål Kvalitativa mål för olika examina som anges i Högskoleförordningen. Jämför Mål för antal examina HF bilaga 2 SLU-F bilaga
Examensordning Bilaga 2 till Högskole-förordningen. Bilagan anger vilka examina som får avläggas inom utbildning på grund- avancerad och forskarnivå samt vilka krav som skall uppfyllas för respektive examen. HF bilaga 2
Examensrätt Tillstånd för universitet/ högskola/ enskild utbildningsanordnare att utfärda viss examen. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskoleverket beslutar om vid vilka universitet och högskolor examina får avläggas. Regeringen beslutar om vilka examina som får avläggas vid SLU, Försvarshögskolan och av enskild utbildnings-anordnare. Utbildning på forskarnivå Examina får avläggas vid universiteten samt vid högskolor med vetenskaps- område inom respektive vetenskaps- område. HL 1 kap. 11, 12 §§ SLU-F SFS 1993:792 HSVFS 2007:2 (Den s.k. krysslistan som uppdateras fortlöpande på HSV:s hemsida, hsv.se.)
Examenstyp Sammanfattande beteckning på viss grupp av examina. Varje examenskod klassas i Ladok efter typ av examen. SFS 1993:1153 3 kap. 7 § Ladok
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se