Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

D

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Datum för godkänd avhandling (Utbildning på forskarnivå) Det datum då avhandlingen godkänns. Gäller både doktors- och licentiatavhandling. Ladok
Datum för sist avklarad kurs (motsv.) ingående i examen Det datum då studenten klarat det sista momentet i utbildningen. I regel ej samma datum som datum för utfärdande av examensbevis. Ladok
Datum för utfärdande av examensbevis Det datum då ett lärosäte utfärdar examensbevis på begäran av studenten. Se Examensdatum  
Datum när alla kurser är klara (Utbildning på forskarnivå) Det datum då alla prov (förutom avhandlingen) i utbildning på forskarnivåen är klara.   Ladok
Delkurs I kursplan poängsatt del av kurs. Ibland används även begreppen ”moment” och ”prov i kurs”. HF 6 kap. 15 §
Deltagande i prov   Dokumenteras i form av resultat i prov. SFS 1993:1153 2 kap. 3 §
Deltagande i utbildning   Dokumenteras i form av registrering på kurstillfälle (motsv.). SFS 1993:1153 2 kap. 3 §
Deltid - kurs   Se Kurstakt  
Deltidsstuderande Student som är registrerad vid visst lärosäte för högskolestudier som omfattar mindre än 1,5 högskolepoäng per vecka i genomsnitt under en termin. Studenter klassificeras i officiell högskolestatistik som deltidsstuderande av SCB. Uppgiften härleds bl.a. från Ladok-uppgifter om studietakt för kurstillfällen. NU-statistik- databasen
Diploma Supplement Diploma Supplement är en bilaga till examensbeviset, på alla utbildningsnivåer, och beskriver utbildningen och dess plats och nivå i det svenska utbildningssystemet. Bilagan innehåller också information om det svenska högskolesystemet. Syftet med bilagan är att underlätta för högskoleutbildade att arbeta och studera i andra länder.  
Direktgrupp Urvalsgrupp där inga kompletteringar får tillgodoräknas i meritvärdet. Detta träder i kraft 2010. I HF bilaga 3 kallas Direktgrupp för Grupp 1 Jämför kompletteringsgrupp (Grupp 2). HF bilaga 3, träder i kraft 1 jan 2010
Distansutbildning Utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. Jämför nätbaserad distansutbildning. För uppföljningsändamål har distansutbildning särskild märkning i Ladok.  
Distansutbildning, nätbaserad Distansutbildning där hela eller huvuddelen av utbildningen genomförs med stöd av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Nätbaserad distansutbildning är synonymt med IKT stödd distansutbildning. För uppföljningsändamål har nätbaserad distansutbildning särskild märkning i Ladok.  
Distributionsform Den form som lärosätet tillhandahåller utbildningen i vid ett visst kurstillfälle. I Ladok används normalt följande begrepp (benämns undervisningsformer): - normal - distans - nätbaserad distans Även andra begrepp kan förekomma. SFS 1993:1153 3 kap. 3 §
Doktorand Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. SCB samlar även in uppgifter om doktorander som antagits (inkl. antagna till licentiatutbildning) men inte är aktiva. HF 1 kap. 4 § SFS 1993:1153 3 kap. 7 §
Doktorand, anställning som Tidsbegränsad anställning som ger doktoranden möjlighet att främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå.   HF 5 kap.
Doktorsexamen Examen inom utbildning på forskarnivå som omfattar 240 högskolepoäng (160 poäng), varav minst 120 högskolepoäng (80 poäng)skall utgöras av avhandling. Får utfärdas av universitet samt av högskola inom de vetenskapsområden som finns vid högskolan. Bilaga 2 till HF
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se