Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

Ä

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Ämne   Avgränsat kunskapsområde med egen benämning. Högskoleverket och SCB gör en gruppering (och kodsättning) av ämnen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ämne i utbildning på forskarnivå fastställs av fakultetsnämnd. SCB har på regeringens uppdrag upprättat en nationell förteckning med forskningsämnen.  
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se