Examination

Kan man överklaga betyg?


Nej, det är inte möjligt att överklaga ett betyg. Däremot kan man begära omprövning av ett betygsbeslut. Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det innebär att betyget inte sänks. Det framgår av 6 kap. 24 § i högskoleförordningen (1993:100).

Har man rätt att byta examinator?


Ja, under vissa förutsättningar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Det framgår av 6 kap 22 § i högskoleförordningen.

Hur lång tid får en examinator ta på sig att rätta en tentamen?


Det finns inga särskilda nationella regler om det. I stället utgår man från en allmän regel i förvaltningslagen. Den regeln säger att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Högskoleverket har i tillsynsrapporten Rättssäker examination pekat på ett uttalande av Justitieombudsmannen om att en norm om tre veckors rättningstid var ändamålsenlig. Uttalandet gällde en 5-poängskurs (7,5 högskolepoäng). Högskoleverket ansåg att universitet och högskolor borde utfärda riktlinjer om hur lång rättningstiden får vara med Justitieombudsmannens uttalande som utgångspunkt.

Ladda ner rapporten Rättssäker examination (2008:36 R) »PDF

Senast uppdaterad: 2010-08-06
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se