Examination

Minsta antalet prov- och praktiktillfällen


Det antal tillfällen som en student får göra ett prov eller en praktik är i princip obegränsat, om inte  högskolan har begränsat antalet tillfällen i kursplanen för den aktuella kursen. Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får göra ett prov, måste antalet tillfällen vara minst fem. Om det gäller praktik ska antalet tillfällen vara minst två.

Rätt att byta examinator


Som student har du rätt att byta examinator om du har underkänts på två prov på en kurs. Det gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det.

Rimlig rättningstid för tentor


Det finns inte någon särskild regel som anger hur lång tid examinatorn har på sig att rätta en tenta. Däremot finns det en allmän regel i förvaltningslagen som bland annat anger att myndigheter ska handlägga ärenden så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Enligt denna regel anser Högskoleverket att en rimlig rättningstid för en tenta på en kurs på 7,5 högskolepoäng är tre veckor.
Senast uppdaterad: 2010-08-06
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se