www.hsv.se

Föreskrifter om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (1996:8)

Beslutade 6 mars 1996. Dessa föreskrifter trädde i kraft den 15 mars 1996. Föreskrifterna är uppdaterade med de ändringar som publicerades i HSVFS 1998:4.
Med stöd av 3 § förordningen (1995:945) med instruktion för Högskoleverket jämförd med 4 kap. 16 e § studiestödsförordningen (1973:418) föreskriver Högskoleverket följande.

Föreskrifter av Högskoleverket om vilka utbildningar på eftergymnasial nivå utanför Norden som kan anses ha godtagbar standard;

Allmänna bestämmelser


1 § En eftergymnasial utbildning kan anses ha godtagbar standard om något av följande villkor är uppfyllt.

1. Utbildningen är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn.

2. Utbildningen är erkänd av en regional myndighet som har statens uppdrag att erkänna utbildningar.

3. Utbildningen är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera utbildningar eller av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad.

4. Utbildningen ingår som en del i ett utbytesprogram vid en svensk läroanstalt på eftergymnasial nivå.

Särskilda bestämmelser för vissa länder

USA
2 § En eftergymnasial utbildning i USA kan anses ha godtagbar standardom utbildningen

1. ges vid en institution som har regional ackreditering, eller

2. sker inom ett utbildningsprogram som har professionell ackreditering, eller

3. är överförbar till sådan utbildning som avses i 1 eller 2.

Storbritannien
3 § En eftergymnasial utbildning i Storbritannien kan, utöver vad som anges i 1 §, anses ha godtagbar standard om något av följande villkor är uppfyllt.

1. Utbildningen anordnas av ett universitet eller college som är en så kallad "recognised body" i Storbritannien.

2. Utbildningen leder till diplom utfärdat av ett universitet eller college enligt punkt 1 eller, i de fall utbildningen leder till Higher National Diploma, utfärdat av Business and Technology Education Council (BTEC)/Edexcel Foundation eller Scottish Vocational Education Council (SCOTVEC).

3. Utbildningen är godkänd av någon av följande organisationer.
a. National Council for Drama Training.
b. Council for Dance Education and Training.
c. British Accreditation Council (BAC).

Frankrike
4 § En eftergymnasial utbildning i Frankrike kan anses ha godtagbar standard om den uppfyller något av villkoren i 1 § och leder till ett diplom som är godkänt av staten.

Språkutbildningar


5 § Även om villkoren i 1-4 §§ inte är uppfyllda kan en förberedande kurs i språk anses ha godtagbar standard om något av följande villkor är uppfyllt.

1. Utbildningsarrangören har ett organiserat samarbete med ett universitet eller en högskola i studielandet som anordnar utbildning som kan anses ha godtagbar standard enligt bestämmelserna i 1-4 §§.

2. Utbildningen är en språkutbildning som är godkänd av British Council eller The European Association For Quality Language Services (EAQUALS).

3. Utbildningen är en språkutbildning som är anordnad av Goethe-Institutet.

Prövning i övriga fall


6 § Även om en eftergymnasial utbildning inte uppfyller något av villkoren i 1-5 §§ kan Högskoleverket, om det finns särskilda skäl, besluta att utbildningen kan anses ha godtagbar standard.

Beslut om att en utbildning tills vidare inte kan anses ha godtagbar standard


7 § Om det finns synnerliga skäl kan Högskoleverket besluta att en utbildning tills vidare inte kan anses ha godtagbar standard, trots att utbildningen kan anses ha sådan standard enligt bestämmelserna i 1-5 §§.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

HSVFS 1996:8
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 1996.

HSVFS 1998:4
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1998.

Senast uppdaterad: 2012-06-07
Kontaktperson: Mattias Wande, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se