Anmälan till andra myndigheter

Vissa ärenden ska anmälas till andra myndigheter. Här kan du se vilka myndigheter som är ansvariga för olika typer av ärenden.
Anstånd med att påbörja studier
Om du vill överklaga en högskolas beslut om anstånd med att påbörja studier —  alltså att få din studiestart uppskjuten —  skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Anställning
Om du vill överklaga en högskolas beslut om anställning skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till  Överklagandenämnden för högskolan.

Arbetsmiljöfrågor
Arbetsmiljöfrågor anmäler du till Arbetsmiljöverket.

Avslag på begäran att få ut utbildningsbevis eller examensbevis
Om du vill överklaga en högskolas avslag på begäran om att få ut utbildningsbevis eller examensbevis skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till  Överklagandenämnden för högskolan.

Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
Om du vill överklaga en högskolas beslut om befrielse från något obligatoriskt utbildningsmoment skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till  Överklagandenämnden för högskolan.

Behörighet till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Om du vill överklaga en högskolas beslut om behörighet till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Diskriminering
Om du vill överklaga en högskolas beslut på grund av att det strider mot diskrimineringsförbuden eller mot förbudet mot repressalier i diskrimineringslagen (2008:567) skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Andra frågor om diskriminering anmäls till Diskrimineringsombudsmannen.

Disciplinära åtgärder (varning eller avstängning)
Högskolors beslut om disciplinära åtgärder överklagas till förvaltningsrätten.

Examensbevis
Om du vill överklaga en högskolas beslut om examensbevis skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Examination
Högskolors beslut om examination kan inte överklagas, men du har rätt att begära att din examinator omprövar sitt beslut (se högskoleförordningen kapitel 6, paragraf 20).

Indragning av resurserna för en doktorands utbildning
Om du vill överklaga en högskolas beslut om indragning av resurserna för en doktorands utbildning skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Personuppgifter
Om du vill anmäla en högskolas hantering av personuppgifter gör du det hos Datainspektionen.

Skadestånd
Om du vill begära skadestånd gör du det hos Justitiekanslern.

Studieuppehåll
Om du vill överklaga en högskolas beslut om studieuppehåll skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Tillgodoräknande av kurs
Om du vill överklaga en högskolas beslut om tillgodoräknande av kurs skickar du ditt överklagande till högskolan som fattat beslutet. Högskolan skickar i sin tur överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Senast uppdaterad: 2011-03-11
Kontaktperson: Marie Stern Wärn, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se