2012-05-24
Ny studie om studenter med utländsk bakgrund:

Stora skillnader i högskolestarten

Andelen högskolestudenter med utländsk bakgrund har ökat under den senaste tioårsperioden. Men sett till hur stor andel av 25-åringarna som börjat studera finns det stora skillnader bland studenter med svensk respektive utländsk bakgrund. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.
Förra läsåret 2010/11 hade 18 procent av högskolenybörjarna, 13 500 personer, utländsk bakgrund. För tio år sedan, läsåret 2001/02, var andelen 14 procent.  Med utländsk bakgrund menas personer som är födda utomlands eller har två utrikes födda föräldrar. Inresande studenter räknas inte till gruppen.

Bland dem som är födda 1985 hade 43 procent börjat på högskolan senast när de fyllt 25 år. Men skillnaden var stor mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund. Bland dem med svensk bakgrund hade 44 procent börjat plugga vid 25, medan motsvarande andel bland dem med utländsk bakgrund var 39 procent.  Skillnaden mellan de två grupperna har ändå minskat över tid – i årskullen födda 1976 var det 43 procent av dem med svensk bakgrund och 29 procent av dem med utländsk bakgrund som börjat i högskolan.

Många från Iran, Bosnien-Hercegovina och Polen


Studenterna med utländsk bakgrund har sitt ursprung i många olika länder. Bland dem som var födda i Iran år 1985 hade 53 procent börjat studera senast vid 25 års ålder. Näst högst andel hade utrikes födda med bakgrund i Bosnien-Hercegovina med 48 procent följt av Polen med 44 procent. Betydligt lägre andel hade de som var födda i Irak och Jugoslavien. Lägst övergång hade unga från Somalia där 21 procent hade börjat på högskolan när de fyllt 25 år.

Tre fjärdedelar med utländsk bakgrund på receptarieutbildningen


Andelen studenter med utländsk bakgrund varierar mycket mellan olika utbildningar. På receptarieutbildningen hade 74 procent av studenterna utländsk bakgrund. Apotekarutbildningen hade också en stor andel studenter med utländsk bakgrund, 62 procent. Detta kan jämföras med exempelvis lärarutbildningen eller civilingenjörsutbildningen där 13 respektive 7 procent hade utländsk bakgrund. Bland lärosätena hade Karolinska institutet högst andel studenter med utländsk bakgrund, 42 procent. Bland de större lärosätena hade Umeå universitet lägst andel med 10 procent.

Mer information


Läs det statistiska meddelandet på SCB:s webbplats »

Kontaktpersoner


Helen Dryler, tfn 08-563 087 78
E-post: helen.dryler@hsv.se

Anna Gärdqvist, tfn 019-17 65 45
E-post anna.gardqvist@scb.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-29
Kontaktperson: Helen Dryler, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se