2011-03-17

Tusentals utländska akademiker till arbetsmarknaden

Förra året utfärdade Högskoleverket närmare 4 200 bedömningar till personer med utländska examina som ville få sin utbildning jämförd med motsvarande i Sverige. Bedömningarna ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utländska akademiker.  
Personer som är bosatta i Sverige och har en utländsk examen kan få den bedömd och jämförd av Högskoleverket. Bedömningarna som Högskoleverket utfärdar visar vilken svensk examen som utbildningen ifråga motsvarar. Bedömningsansökningarna, som har ökat avsevärt de senaste åren, gäller utbildningar från totalt 139 av världens länder. Flest ansökningar kommer från Irak följt av Ryssland, Iran och Polen. Asiatiska länder är de som ökar mest, framför allt Pakistan, Bangladesh, Syrien, Thailand, Indien och Iran. Numer står asiatiska utbildningar, Irak undantaget, för en fjärdedel av alla ansökningar — en lika stor andel som ansökningarna från EU-länder.

Förra året ansökte 5 700 personer om att få sin utbildning bedömd, en ökning på 13 procent jämfört med föregående år. Ansökningarna resulterade i nära 4 200 bedömningar och så kallade behörighetsbevis som utfärdas till lärare utbildade i andra länder. I antal motsvarar det samtliga som årligen examineras vid ett lärosäte av storleken Stockholms eller Uppsala universitet. De allra flesta som får sin utbildning bedömd har en kandidatexamen, näst vanligast är magisterexamen. Drygt 10 procent är lärare som vill få ett behörighetsbevis för sin utbildning.

Behov av bättre kompletteringsmöjligheter


Omkring en fjärdedel av ansökningarna resulterar inte i något utlåtande. Det beror oftast på att ansökan inte är komplett, att utbildningen ifråga inte ligger på högskolenivå eller att den inte är avslutad.

Lars Petersson, chef på Högskoleverkets bedömningsavdelning, anser att det finns ett behov av att förbättra möjligheterna att komplettera sin utbildning för dem som behöver det. 
 
— Det är också viktigt att personer som flytt hit från krigshärjade länder och som saknar dokument kan få sin kompetens bedömd. Den möjligheten finns inte i dag. Ser man till arbetsgivarna, vore det önskvärt med en öppnare syn på kompetens och meriter som skiljer sig från dem vi är vana vid.

FAKTA bedömning av utländsk utbildning


Högskoleverket bedömer utländska utbildningar som leder till en generell examen eller en lärarexamen. För att få ett bedömningsutlåtande eller ett behörighetsbevis (det senare utfärdas till lärare) krävs en fullgjord utbildning.

År 2010 fick Högskoleverket in sammanlagt 5 700 ansökningar. Omkring 4 200 av dessa resulterade i en bedömning eller ett behörighetsbevis. Ansökningarna 2010 ökade med 13 procent mot året dessförinnan.
 
Bedömningsansökningarna som kom in under förra året gällde utbildningar från sammanlagt 139 länder. Flest ansökningar kommer från Irak.

Utbildningsland Antal ansökningar 2010 Ökning/minskning mot 2009
Irak 885 -21%
Ryssland 272 20%
Iran 248 38%
Polen 210 13%
Storbritannien 182 27%
USA 172 12%
Tyskland 143 11%
Rumänien 126 12%
Thailand 125 45%
Ukraina 116 22%

Mer information


Läs mer i analysen »PDF

Kontaktperson


Lars Petersson, tfn 08-563 088 23
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-04-01
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se